komunikace - rétorika - veřejné vystupování - slovesná tvorba

z cyklu Chtěl bych tě potkati – hightech haiku à la thèse

I

(A DNES:)chtel
bych te potkati v
luzich/chtel bych
se doprat ti v
pruzich/pruzne
te lemovat nebo
se
krizit/obepnout
vyztuz v tve
hrncirske
dizi//(29.11.06)

(
chtěl bych tě potkati v luzích
chtěl bych se dopřát ti v pruzích
pružně tě lemovat nebo se křížit
obepnout výztuž v tvé hrnčířské díži
)

II

(A JINDY
ZAS:)chtel bych
te potkati v
ru(i)nach/z
popela kresat
tvych dnu(j)
nach/ze rzi vet
zreravet
syte/zas,zas a
zas sycet:chci
te//

(
chtěl bych tě potkati v ru(i)nách
z popela křesat tvých dnů(j) nach
ze rzi vět zřeřavět sytě
zas, zas a zas syčet: chci tě
)

III

chtel bych te
potkati v
snezich/zpit se v
tvych vylitych
brezich/v
brezich rzich
vyhrezlych ze
zim/slit s ledvim
tvym dvuj sliz
slezin//pf,pf,pf

(
chtěl bych tě potkati v snězích
zpít se v tvých vylitých březích
v březích rzích vyhřezlých ze zim
slít s ledvím tvým dvůj sliz slezin
)

VII

(ROUHACSKA:)//c
htel bych te
potkati v
Panu/zhloupnout
a hloub tnout v
tu ranu/vyrvat z
vrat rodidel
Panny/zivot a
novy dat
Pani//(28.-29.8.2
007)

(
(ROUHAČSKÁ:)

chtěl bych tě potkati v Pánu
zhloupnout a hloub tnout v tu ránu
vyrvat z vrat rodidel Panny
život a nový dát Paní
)

XVI

Chtel bych te
potkati v
jini/Zjihnout a ji
hnout ti jim
mi/Ojinen stojim
nem jihna/Chteje
te,ji jej,jim ji
hnat//

(
Chtěl bych tě potkati v jíní
Zjihnout a jí hnout ti jím mi
Ojíněn stojím něm jihna
Chtěje tě, jí jej, jím ji hnát
)

XVII

Chtel bych te
potkati v
louhu/Rozpouste
t sziravou
touhu/Slouzit a
odpoustet
dlouze/Vzpouzet
se odsouzen k
touze//(5.1.2008
)

(
Chtěl bych tě potkati v louhu
Rozpouštět sžíravou touhu
Sloužit a odpouštět dlouze
Vzpouzet se odsouzen k touze
)

XVIII

Chtel bych te
potkati v
ovsich/Spolem se
z pole brat do
vsi/Predtim se
na klasy
klasti/Mastit
chleb vezdejsi
slasti//(27.4.200
8,navecer,cestou
ze svatby v
polich)

(
Chtěl bych tě potkati v ovsích
Spolem se z pole brát do vsi
Předtím se na klasy klásti
Mastit chléb vezdejší slastí
)

XX

Chtel bych te
potkati v
laptich/V
galosich,s
garmoskou,chra
ptic/Po vodce
cpic jako
muzik/Co s dusi
sirokou?Uzit!//(Z
ene,resp.Zenovi,
XX.zCykluChtelBy
chTePotkati)

(
Chtel bych te potkati v laptich
V galosich, s garmoskou, chraptic
Po vodce cpic jako muzik
Co s dusi sirokou? Uzit!

(Ženě, resp. Žeňovi, XX. z cyklu Chtěl bych tě potkati)
)

XXII

chtel bych
te,potkat te v
stajich/-v
tajze,cpet po
jinotajich-
/vstoje,dech
ztajim a ztaji/na
chvoste za
hranostaji/potaji
odtaji na
jih/pohrobci po
vozatajich//

(
chtěl bych tě, potkat tě v stájích
– v tajze, čpět po jinotajích –
vstoje, dech ztajím a ztaji
na chvostě za hranostaji
potají odtají na jih
pohrobci po vozatajích
)

XXV

Chtel bych te
potkati.A ty?/Na
ramena vezmes
paty./Ja misto v
patach tvych
lepych/octnu se
v ramenech
slepych.//(XXV)

(
Chtěl bych tě potkati. A ty?
Na ramena vezmeš paty.
Já místo v patách tvých lepých
octnu se v ramenech slepých.
)

XXVI

Chtel bych te
potkat i v
trnkach:/Strn!Sr
nec strka rty k
srnkam./Ustrn
se prede
mnou,vstoje/nat
isklym na pysky
tvoje.//(Jan
Nepomuk
Pyskac,9.6.2008,
20:45)

(
Chtěl bych tě potkat i v trnkách:
Strň! Srnec strká rty k srnkám.
Ustrň se přede mnou, vstoje
natisklým na pysky tvoje.

(Jan Nepomuk Pyskač, 9. 6. 2008, 20:45)
)

XXVII

Chtel bych te
potkati se
mnou/Rukou par
sepnout a
semnout/Odemn
out krusty,co
zebou/Potkat
mne-za ruku-s
tebou//(XXVII,14
./15.6.2008)

(
Chtěl bych tě potkati se mnou
Rukou pár sepnout a semnout
Odemnout krusty, co zebou
Potkat mne – za ruku – s tebou
)

XXVIII

chtel bych te
potkat a
utect/jak veli
smrkacum
snupec/jako
kdyz pousti sliz
klouzek/dlouze
vstric bezedne
strouze/utekat
do tebe
pouze//(utectSEs
SVOUkeTVEtouze
)

(
chtěl bych tě potkat a utéct
jak velí smrkáčům šňupec
jako když pouští sliz klouzek
dlouze vstříc bezedné strouze
utékat do tebe pouze

(Utéct se s svou ke tvé touze)
)

XXIX

chtelBYCHtePOTK
ATIvRIME/veSNE
HU/chtelBYCHteP
OTKATIvZIME/vP
RIBEHU/prizemn
eRIMSKEMaDATse
/doBEHU/dohnat
SEozenitVDATse/
objetRUS/vPRAC
HOVEMperiSEztra
cet/kSOBEsrust//

(
CHTĚL BYCH TĚ POTKATI V ŘÍMĚ
VE SNĚHU
CHTĚL BYCH TĚ POTKATI V ZIMĚ
V PŘÍBĚHU
PŘÍZEMNĚ ŘÍMSKÉM A DÁT SE
DO BĚHU
DOHNAT SE OŽENIT VDÁT SE
OBJET RUS
V PRACHOVÉM PEŘÍ SE ZTRÁCET
K SOBĚ SRŮST
)

XXXIII

Chtel bych te
podkouti v behu-
/v kazdem
zvlast-zdusat
zast k zehu-/k
onomu brehu
hnat(zvedat)-
/ostrouhat-
slabiny
leda.//((13./14.8.
2008horniMARKO
VINAnadRIMOVEM
)

(
Chtěl bych tě podkouti v běhu –
v každém zvlášť – zdusat zášť k žehu –
k onomu břehu hnát (zvedat) –
ostrouhat – slabiny leda.
)

XXXIV

Chtel bych te
pokadit
shury/Rozhybat
nebeske kury/Na
povel Holubu
Krali/Aby ti na
hubu
srali//(XXXIV,24./
25.8.2008)

(
Chtěl bych tě pokadit shůry
Rozhýbat nebeské k-u/ů-ry
Na povel Holubu Králi
Aby ti na hubu srali
)

XXXVI

Chtel bych te
potkati v
skamnach/O
klamna vyznani
skemrat/Jakmile
na kamna
spadna/Omamna
zdani hnat ze
vrat//(XXXVI,29.
8.2008)

(
Chtěl bych tě potkati v škamnách
O klamná vyznání škemrat
Jakmile na kamna spadna
Omamná zdání hnát ze vrat
)

XXXVIII

Chcel by som
stretnut ta
doma/Najdalej
za rohmi
dvoma/Povies
si:Aj tak si
nomad/No co ak
stihne ma
koma?//(XXXVIII
.z cyklu Chtel
bych te
potkati,31.augus
ta2008)

(
Chcel by som stretnúť ťa doma
Najďalej za rohmi dvoma
Povieš si: Aj tak si nomád
No čo ak stihne ma kóma?
)

XXXIX

Chtel bych te
potkati v
oresi/Poprat
si,pomit
se,pohresit/Jedn
oho v druhem a
naopak/(S)loucit
se jak s listim
oresak//(XXXIX.,
31.8.2008 po
17.hodine
podvecerni)

(
Chtěl bych tě potkati v ořeší
Popřát si, pomít se, pohřešit
Jednoho v druhém a naopak
(S)loučit se jak s listím ořešák
)

XLI

Chtel bych te
potkati v
rece/Kde ryba o
rybu tre se/V
kazdickem
ohybu
ricnim/Jsem z
tebe vsecicek
ricny//((NaMalsiD
ruhehoZariBabih
oLetaPaneDvouti
sicihoOsmeho.))

(
Chtěl bych tě potkati v řece
Kde ryba o rybu tře se
V každičkém ohybu říčním
Jsem z tebe všeciček říčný

(Na Malši druhého září babího léta Páně dvoutisícího osmého.)
)

XLII

Chtel bych te
potkati v
hlozi/Do klina
hlavu ti slozit/S
malvami hlohu
pak trada/Po
hlave do tebe
vpadat//XLII,3.9.
2008

(
Chtěl bych tě potkati v hloží
Do klína hlavu ti složit
S malvami hlohu pak tradá
Po hlavě do tebe vpadat
)

XLIII

Chtel bych te
potkati
drive/Nez na
mne zubata
kyvne/Nez na
mne skrz zuby
plivne/Chci byt
tvym usmevem
zjizven//XLIII,4.
9.2008

(
Chtěl bych tě potkati dříve
Než na mne zubatá kývne
Než na mne skrz zuby plivne
Chci být tvým úsměvem zjizven
)

XLVI

Chtel bych te
potkati v
klekani/nalehko
do mechu ve
strani/za
rekou,potmechu
t na
skranich,/priklek
nout do vzdechu
bez
ptani.//(NadMalsi
4./5.9.BabihoLet
aPane2008

(
Chtěl bych tě potkati v klekání
nalehko do mechu ve stráni
za řekou, potměchuť na skráních,
přikleknout do vzdechů bez ptaní.

(Nad Malší 4./5. 9. babího léta Páně 2008)
)

LIII

Chtel bych se
potknout ti k
noham/Nartu se
dotknout rty
moha/Ret se
rtem vedi,jak
spolu/Klesat i
vystoupat do
lun//LIII,11.9.20
08

(
Chtěl bych se potknout ti k nohám
Nártů se dotknout rty moha
Ret se rtem vědí, jak spolu
Klesat i vystoupat do lůn
)

LVIII

Chtel bych te
potkati..prejetou
na trati/Chtel
bych si
potvrdit,ze jsi i
po smrti/Dej,at
jsem prejety z
tebe a tam,kde
ty/Nestel me
nadeji na druhe
koleji//“..“

(
Chtěl bych tě potkati..přejetou na trati
Chtěl bych si potvrdit, že jsi i po smrti
Dej, ať jsem přejetý z tebe a tam, kde ty
Nestel mé naději na druhé koleji
“..“
)

LIX

Chtel bych se
obratit s
prachem/perin
tvych plnenych
strachem/z
toho,ze lihanim
spolnym/lihnou
se Fenixi
sporni.//(LIX.,17.
9.2008,po
setmeni cestou
do Dvorka)

(
Chtěl bych se obrátit s prachem
peřin tvých plněných strachem
z toho, že líháním spolným
líhnou se Fénixi sporní.
)

LXII

Chtel bych se
prohnat tvym
krajem/Salmaje
m z raje tmu
kraje/Prosvistet
strniste zv-i/y-
skav/Spiskat,ze
slehne zem
risska//(Chtel
bych
te...poLXII.19.-
20.9.2008)

(
Chtěl bych se prohnat tvým krajem
Šalmajem z ráje tmu kráje
Prosvištět strnište zv-í/ý-skav
Spískat, že slehne zem říšská
)

LXIII

Chtel bych te
potkati v
slatinach/Such,m
ek,ploch,slep,hlu
ch,chud,slab,tich,
nah/Prestat se
vzajemnou
touhou
hryzt/Vlah,tvrd,p
ln,slun,sumn,blah
,jar,hrd,ryz//LXII
I

(
Chtěl bych tě potkati v slatinách
Such, měk, ploch, slep, hluch, chud, sláb, tich, nah
Přestat se vzájemnou touhou hrýzt
Vlah, tvrd, pln, slun, šumn, blah, jar, hrd, ryz
)

LXIX

Chcel by som
pohladkat
vsetko/Co mas
po najkrajsich
predkoch/Aj to
co vsetko mas
krajsie/A co som
prvy ja
nasiel//((-“-/-“-/Aj
to co mas od
nich krajsie/-“-
//))

(
Chcel by som pohladkať všetko
Čo máš po najkrajších predkoch
Aj to čo všetko máš krajšie
A čo som prvý ja našiel

(-“-/-“-/Aj to čo máš od nich krajšie/-“-//)
)

LXX

Chcel by som
potlapkat co sa
len
das/Odpustat-
ak,tak len
zahmleny
dazd/Padajuc do
teba na svojom
stat/Vstavajuc
do neba
padat,raj
stat//LXX.raz,26.
septembra2008

(
Chcel by som potľapkať čo sa len dáš
Odpúšťať – ak, tak len zahmlený dážď
Padajúc do teba na svojom stáť
Vstávajúc do neba padať, raj sťať
)

LXXI

V rekach ci
spotkac chce
kwiaty/Zal mi-
polega on na
tym/Ze to nie do
mnie
kobiety/ujete
nosza,wiec nie
ty//28-9-08/LXXI

(
V rękach ci spotkać chcę kwiaty
Żal mi – polega on na tym
Że to nie do mnie kobiety
Ujęte noszą, więc nie ty
)

LXXII

Chtel bych te
chtic,abych spal,
pejic/Koleban v
kline,v nemz
dospeji/Mohutne
k tve pristi
nadeji/Panenko
Marie,nadel
Ji!//(podRimovsk
ouCernouMadono
uLoretanskou)

(
Chtěl bych tě chtíc, abych spal, pějíc
Kolébán v klíně, v němž dospěji
Mohutně k tvé příští naději
Panenko Marie, naděl Jí!

(pod Římovskou Černou Madonou Loretánskou)
)

LXXIII

Chtel bych te
potkati v
nacti/Klackovat,
utrhat na
cti/Drapat se na
tresne za zdi/V
zanovnim
zanadri krast
ti//LXXIII.z

(
Chtěl bych tě potkati v nácti
Klackovat, utrhat na cti
Drápat se na třešně za zdí
V zánovním záňadří krást ti
)

LXXVI

Chtel bych te
spoutati
slovem,/povrisle
m copatym do
vet./(V okovech
poshovet po
vek.)/Jak zobak
naroste do
hvezd,/zpod
knuty urknuti
sklove.//(LXXVI.,1
0.10.2008)

(
Chtěl bych tě spoutati slovem,
povříslem copatým do vět.
(V okovech poshovět po věk.)
Jak zobák naroste do hvězd,
zpod knuty uřknutí sklove.
)

LXXVII

CHCEL BY SOM
SPOZNAT TA
POHMATMI/CEZ
TEBA UZ AJ ZBAV
BOH MA
TMY/ALEBO
NEDAJ BOH
ZABUDNUT/ZE SA
Z TMY CEZ TVOJ
MIH DA UJST
DNU//ChtelBychT
ePotkatiPo77.11.
10.2008

(
CHCEL BY SOM SPOZNAŤ ŤA POHMATMI
CEZ TEBA UŽ AJ ZBÁV BOH MA TMY
ALEBO NEDAJ BOH ZABUDNÚŤ
ŽE SA Z TMY CEZ TVOJ MIH DÁ ÚJSŤ DNU
)

LXXVIII

Chtel bych te
potkati
latkou/coSETKAo
tceTKANsMATKO
U/vPOHNUTKACH
utkatSEvPUTKAC
H/vCHOUTKACHs
plestPOKREVNIpo
utka/CUKREMchti
tPORUCITbici/PO
KROUTKAvzpriciz
SEdutkam//

(
Chtěl bych tě potkati látkou
Co setká otce tkáň s matkou
V pohnutkách utkat se v půtkách
V choutkách splést pokrevní poutka
Cukrem chtít poručit biči
Pokroutka vzpříčiž se důtkám
)

LXXIX

Chtel bych te
potkat,ne
chtene/V
strevicich,v
kytlici lnene/O to
nic,oc vic ne
dbale/Pod saty
vystacit s
malem//LXXIX.

(
Chtěl bych tě potkat, ne chtěně
V střevících, v kytlici lněné
O to nic, oč víc ne dbale
Pod šaty vystačit s málem
)

LXXXI

Chtel bych te
potkati v
mziku/V polknuti
melkeho
vzlyku/Do utrob
hlubokych
zniku/Violoncello
vych
smyku//LXXXI/1
8/10/08

(
Chtěl bych tě potkati v mžiku
V polknutí mělkého vzlyku
Do útrob hlubokých zniků
Violoncellových smyků
)

LXXXII

chtel bych te
potkati v
ustech/poustet
se pres zubni
mustek/smykat
se po dasni
kluzke/tajit dech
v soutezce
uzke/ve
sRETezujicich
srUSTECH//19.10.
2008,poLXXXII.

(
chtel bych te potkati v ustech
poustet se pres zubni mustek
smykat se po dasni kluzke
tajit dech v soutezce uzke
ve sRETezujicich srUSTECH
)

LXXXIII

Chtel bych te
pozvati k
sobe/Patric jak
obrazek k
skobe/Bud pulka
ma,ja tve
obe/Kar kulkam
strojice v
obet//(LXXXIII.)

(
Chtěl bych tě pozvati k sobě
Patříc jak obrázek k skobě
Buď půlka má, já tvé obě
Kar kulkám strojíce v oběť
)

LXXXIV

Chtel bych te
poslati k
sipku/Sluchu tim
poprati
klipkum/Ze se mi
v tychz kerich
koris/Se sipky
Amorku
horic//(LXXXIV)

(
Chtěl bych tě poslati k šípku
Sluchu tím popřáti klípkům
Že se mi v týchž keřích koříš
Se šípky Amorků hoříc
)

VXXXL

CHTEL BYCH TE
POZPATKU
VZYVAT/UVID AN
AVID ES
DIVAD/UVIDU V
AKVID ES
IVAD/CHUDZVYKR
OH IJAT OC,IV
AT/HUB YVID
ECSAL V ES
IVAT//(VXXXL)

(
CHTĚL BYCH TĚ POZPÁTKU VZÝVAT
UVID AN ÁVÍD ES DIVAD
UVIDÚ V AKVÍD ES ÍVÁD
CHUDZVÝKROH ÍJAT OC ,ÍV AT
HŮB ÝVID ECSÁL V ES ÍVAT
)

LXXXVI

Chtel bych te
potkati
samu/Pred vraty
snedenych
kramu/Pachnouc
ich po chamu
chamu/Pres
mam a klam
klanu chanu/Rac
prenest pohled
svuj na muj/(Az
k sluzbam pred
tebou
stanu:)/„Podomni
obchodnik
Lamour.“//

(
Chtěl bych tě potkati samu
Před vraty snědených krámů
Páchnoucích po chámu chámů
Přes mam a klam klanu chánů
Rač přenést pohled svůj na můj
(Až k službám před tebou stanu:)
„Podomní obchodník Lamour.“
)

LXXXVII

Chtel bych te
potkati
snaze,/nezli se
usadi saze/na
dusi sazecce
Draze,/nejzaze
na tecce za
zet.//27.10.2008
poLXXXVII.

(
Chtěl bych tě potkati snáze,
nežli se usadí saze
na duši sazečce Draze,
nejzáze na tečce za zet.
)

XCI

Chtel bych ti v
pochve ztlit
septna:/Rekni,az
leto se zepta/na
me,co v zime,ze
klidne/tlel jsem
v tvem urodnem
kline.//(Chtel
bych te potkati
po
XCI.30.10.2008)

(
Chtěl bych ti v pochvě ztlít šeptna:
Řekni, až léto se zeptá
na mě, co v zimě, že klidně
tlel jsem v tvém úrodném klíně.
)

XCII

CHTEL BYCH TE
POTKATI V
DALCE/BEZ
BRYLI/DO ZITA S
F(L)INTOU SE
ZTRACET/ZTEPILI
/STRELENY K ZEMI
SE KACET/PO
CHVILI/NERIKAM,
BUDE MI
DVACET/SPANILY
CH//XCII31/10/0
8

(
CHTĚL BYCH TĚ POTKATI V DÁLCE
BEZ BRÝLÍ
DO ŽITA S F(L)INTOU SE ZTRÁCET
ZTEPILÍ
STŘELENÝ K ZEMI SE KÁCET
PO CHVÍLI
NEŘÍKÁM, BUDE MI DVACET
SPANILÝCH
)

XCV

Chtel bych te
proklati
drevcem/Padaje
pod tveho
hrebce/Do raje
nikdo sam
nechce/Zpod
kopyt da se pak
lehce/Zamerit
kralovnu
pescem//(ChtelB
ychTePoXCV.5.11
.2008)

(
Chtěl bych tě prokláti dřevcem
Padaje pod tvého hřebce
Do ráje nikdo sám nechce
Zpod kopyt dá se pak lehce
Zaměřit královnu pěšcem
)

XCVII

Chtel bych te
probrati z
strazni/Zpod
hrazi vecnosti
sraznych/Vzedm
utim
peruti(vz)taznyc
h/Z padoucnic
andelu
straznych//(Chte
lBychTePotkatiP
oXCVII.naBohdan
a2008

(
Chtěl bych tě probrati z strázní
Zpod hrází věčnosti srázných
Vzedmutím perutí (vz)tažných
Z padoucnic andělů strážných
)

XCVIII

Chtel bych te
potkati:Kampak/
Potlampat o
stastnych
lampach/Kdyz
uz nam na cestu
sviti/Nevestu k
oltari
vziti//(XCVIII)

(
Chtěl bych tě potkati: Kampak
Potlampat o šťastných lampách
Když už nám na cestu svítí
Nevěstu k oltáři vzíti
)

XCIX

Chtel bych te
oplotit,z
planek,/po nichz
se prohani
sane,/posbirat a
stlouci planky/v
kolebky a detske
sanky.//Po99.Po
SirosireTajze,Cht
elBychTePotkati
11.11.2008

(
Chtel bych te oplotit, z planek,
po nichz se prohani sane,
posbirat a stlouci planky
v kolebky a detske sanky.

(po 99. po široširé tajze, chtěl bych tě potkati 11. 11. 2008)
)

CIII

Chtel bych te
podvati
plase/Pod vraty
podvratit
varty/Poprasek
pod prazek
snaset/Zanaseje
ti jej na
rty//24/11/08/CI
II

(
Chtěl bych tě podváti plaše
Pod vraty podvrátit varty
Poprašek pod prážek snášet
Zanášeje ti jej na rty
)

CV

Chtel bych te
potkati v
plenkach/po
lokty za valchou
ztenka/stenajic
prede
mnou,tenkrat/sta
ne muj ptak
hejnem
penkav.//

(
Chtěl bych tě potkati v plenkách
po lokty za valchou ztenka
sténajíc přede mnou, tenkrát
stane můj pták hejnem pěnkav.
)

CVI

Chci se ti
postavit/Ke
zdi/V momente
popravy/Nebzdit
/Posrat se az z
jine/Hvezdy/Kde
z se mnou
spocines/Vezdy/
/(1.12.2008po16.
h.)

(
Chci se ti postavit
Ke zdi
V momentě popravy
Nebzdít
Posrat se až z jiné
Hvězdy
Kdež se mnou spočineš
Vezdy
)

CVIII

Chtel bych te
potkati s
detmi/Bezpocet
povit jich hled
mi/Zaklinam klin
klinem
vedmy:/Vlnami
loken se
vzedmi//poCVIII.

(
Chtěl bych tě potkati s dětmi
Bezpočet povít jich hleď mi
Zaklínám klín klínem vědmy:
Vlnami loken se vzedmi
)

CXVI

Chtel bych ti
podestlat
slamou/Z niz
mistri pil a dlat
vstanou/Az
slama pod tebou
slehne/Pod tihou
krize v tvych
stehnech//((NaH
odBozi(ch)2008))

(
Chtěl bych ti podestlat slamou
Z níž mistři pil a dlát vstanou
Až sláma pod tebou slehne
Pod tíhou kříže v tvých stehnech

(Na Hod Boží 2008)
)

CXVII

chtel bych Ti po
paty sahat/na
spickach tahat
Te za hav/ktery
Ti kotniky
hali/trestit tim
Stestim jak
maly//25-
26/12/08

(
chtěl bych Ti po paty sahat
na špičkách tahat Tě za háv
který Ti kotníky halí
třeštit tím Štěstím jak malý
)

CXIX

Chtel bych ti
podemlit
oci/tam,co se
chodivas
smocit./Smlcim,z
e z povahy
skody/zabrezne
s z me tiche
vody.//C(XIX)htel
BychTePotkati28
.12.2008NadMalsi
PodSv.JanN.

(
Chtěl bych ti podemlít oči
tam, co se chodíváš smočit.
Smlčím, že z povahy škody
zabřezneš z mé tiché vody.

C(XIX)htěl bych tě potkati 28. 12. 2008 nad Malší pod Svatým Jánem Nepomuckým
)

CXXVI

Chci jeste potkat
svetlo z
tvych/Hlubokych
oci setmelych/A
teplo zpod tvych
koncetin/Prochla
dajicich od
ledvin/Odpouste
t oudum
(pr)oudem
vin/aLEDVApocna
KONCEtim

(
Chci jeste potkat svetlo z tvych
Hlubokych oci setmelych
A teplo zpod tvych koncetin
Prochladajicich od ledvin
Odpoustet oudum (pr)oudem vin
A ledva pocna konce tim
)

CXXVII

Chtela bych,abys
me
nechtel/Nepotka
l,nestal mi v
ceste/Nestojim,p
adam a
navzdy/Cestu ti
vleze chci
dlazdit//C(XXVII)
hte(nech)te

(
Chtěla bych, abys mě nechtěl
Nepotkal, nestál mi v cestě
Nestojím, padám a navždy
Cestu ti vleže chci dláždit

C(XXVII)htě(nech)tě
)

CXXXIII

Chtel bych se
popukat
smichy/nad
nesmrtelnymi
hrichy,/co
beztak k
smrtelnym
patri,/Pan mi Te
dej(dvakrat)((za
prit)).//

(
Chtěl bych se popukat smíchy
nad nesmrtelnými hříchy,
co beztak k smrtelným patří,
Pán mi Tě dej (dvakrát) ((zapřít)).
)

CXXXIV

Chtel bych tep
rozechvet
promptne/Obrat
ek do tech,co
dompter/Znat
vsechna
pritomna v
sale/Srdce hnat
do kalhot kalet//

(
Chtěl bych tep rozechvět promptně
Obrátek do těch, co domptér
Znát všechna přítomná v sále
Srdce hnát do kalhot kálet
)
■ KURZY RÉTORIKY, PSANÍ &
výrazového PŘEDNESU a zpěvu
"Do slova a do písmene" jaro 2016
OD BŘEZNA DO ČERVNA 2016
UZÁVĚRKA přihlášek: 1. 3. 2016
na adrese: jan.nepomuk@post.cz
informace též na tel.: 721 385 186
OTEVŘENÁ LEKCE pro veřejnost:
ÚTERÝ 16. 2. 2016 18:00 - 20:00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
■ Zvuková upoutávka na recitály Jana Nepomuka Piskače a spol.
TV JNP  8.66MB
■ JNP v ČRo: O učení řeči a řečem,
o translatologických večírcích atp.
- rozhlasové interview s J. N. P. -
(pořad ČRo ČB Literární matiné)
JNPvCRo.mp3  2.45MB
■ NOVÁ VIDEA K VIDĚNÍ
(také vlevo v oddíle Témata)
■ H H H MAGORIANA BLP 011
- hoMMage à Magor / Maceška -
mobilní znělky (Nova et Vetera)
v oddíle AUTORSKÁ TVORBA
( Hyper Hightech Haiku 0 1 1 )
■ Čtvrtek 3. 12. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
výrazový přednes / výrazový zpěv
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 5.11.2015 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
reBR€£ové♥ - ŠANSONový revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
VSTUP (I VÝSTUP) PŘIMĚŘENÝ
■ Středa 14. 10. 2015 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
Lidická 1 České Budějovice
Koncert: JNP alias reBR€£ové♥
REsusCITÁL šansonu/romansu
BREL-Bulis-Okudžava-Vysocký-
Vian-Gainsbourg-Brassens-Ferré-
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
- VSTUP (I VÝSTUP) VOLNÝ! -
■ Úterý 6. 10. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Čtvrtek 1. 10. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: šansoNOVÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
virtuózní piruety a skluzy z jazyka do
jazyka - vybroušený řečový ostrovtip
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ ČERVENEC - ZÁŘÍ BLP 2015
PRÁZDNINOVÝ program JNP&Co:
■15 koncertů formace reBR€£ové♥
EL CULO bar Římov, Č.KRUMLOV
Farní stodola PŘIBYSLAV, Třeboň
Kavárna U Notáře HAVL. BROD
Benefice na zámku KRATOCHVÍLE
(pro chelčický Domov Sv. Linharta)
KAPLANKA a Foto-festival BLATNÁ
Dům U BERÁNKA v Č.Budějovicích
■ Večírek rozsypané dvojice JNPi&
A.Pekařová SÝPKA/LandArt Blatná
■ MLUVIT JASNĚ čtyřdenní kurz pro
veřejnost: Dům U BERÁNKA Č. B.
■DEUTSCHimSCHWUNG/Němčina
v pohybu-dílny pro GoetheZentrum
Evropský den jazyků pro školy v ČB
■ Translatologická REsusCITACE
JNPi j. h. v kabaretu J.Weinbergera
KAFÉIDOSCOP Lazarská 8 PRAHA
■ Samstag 6. 6. 2015, 19.00
Stadtbücherei Heidenreichstein
- das BRELiner ensemble -
JohannNepomukPiskač&Podroužek
- CHANSONový REVIVAL -
Translatologische Aben(d)teuer
Französisch/Tschechisch/Deutsch/
Russisch/Polnisch/Flämisch etc.
■ Pátek 29. 5. 2015 19:00 hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
reBR€£ové♥ šansoNOVÝ revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
+
■ Pátek 29. 5. 2015 21:00 hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
- BÁSNÍ(K)CI(T) NA HANBĚ -
a Jejich Nadějní Pokračovatelé
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
+
■ Pátek 29. 5. 2015 21:30 - 22:15
Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova třída 4, České Budějovice
Duchovní hudba kapely 3BRA3 a
chansoNOVÝ REsusCITÁL JNP
Dan, Jan N. a Vojtěch Podroužtři
+ 2ja jaNOVIA nepomukoVIA PiPo
NOC KOSTELŮ U PETRINŮ v ČB
+
■ Pá/So29./30.5.2015od00:00hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
PUNKva-hardcore ponor při svících
literárně-hudební recitál JNP&Co.
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
■ Čtvrtek 28.5.2015 dle šk.rozvrhu
LITERÁRNÍ KLONOVÁNÍ čili Kolik
jazyků umíš KLONY a PO-KLONY
ke SVĚTOVÝM AUTORŮM (tucet
řečí a netuctová čeština k tomu)
POŘAD PRO ŠKOLY - ČJ aj.jazyky
Gymnázium V. Nováka J. HRADEC
■ Středa 27. 5. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
virtuózní piruety a skluzy z jazyka do
jazyka - vybroušený řečový ostrovtip
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ STŘEDA 22. 4. 2015 ve 20.00
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
reBR€£ové♥ šansoNOVÝ revival
CHANSONová MIKRODRAMATA
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
zpívající básníci v zastoupení JNP
v rámci festivalu LITERATURA ŽIJE
■ Čtvrtek 26. 3. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 19. 3. 2015 od 20:00 hod.
Café AU CHAT NOIR Č.Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 21
- reBRELové, šansoNOVÝ revival -
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
resus-citace BRELiantů fr. písně:
Brel, Brassens, Gainsbourg, Ferré
CHAT  702.09kB
■ Čtvrtek 12.3.2015 dle šk.rozvrhu
LITERÁRNÍ KLONOVÁNÍ čili Kolik
jazyků umíš KLONY a PO-KLONY
ke SVĚTOVÝM AUTORŮM (tucet
řečí a netuctová čeština k tomu)
POŘAD PRO ŠKOLY - ČJ aj.jazyky
SOŠ stroj. a elektrotechn. VELEŠÍN
KLONY.doc  162.82kB
■ Čtvrtek 26.2.2015 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
the reBRELs-CHANSONový revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
■ Středa 25. 2. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina II V(ý)stup VOLNÝ!
■ Úterý 24. 2. 2015 20:00 hod.
- Raclette, Hradební 17, ČB -
reBRELové,šansoNOVÝrevival
J. N. Piskač a J. N. Podroužek
BREL, Brassens, Okudžava aj.
Raclette  625.48kB
■ Čtvrtek 12. 2. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Čtvrtek 22. 1. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 18.12.2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
■ Čtvrtek 27. 11. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XIII. - KLETBIČKA do vínku zpropadeným recitátorům - prokletí slovem - uřknutí poezií
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 23.10.2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
Jan N. Piskač: Počítání oveček
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
■ Sobota 18. 10. 2014 v 15.00 hod.
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
- MAKABRÓZNÍ MÁCHÁNÍ -
smrtelná dávka K. H. Máchy, K. J.
Erbena v desítkách jazykových verzí
v podání J. N. Piskače a jeho žáků
2. ročník festivalu NA SLOVÍČKO
■ Pátek 17. 10. 2014 ve 20.00 hod.
Kredance,Riegrova51,Č.Budějovice
OKOLO BRELA LA LA à la JNP
písně francouzských šansoniérů
klavír a keltská harfa: A. Pekařová
2. ročník festivalu NA SLOVÍČKO
■ Úterý 14. 10. 2014 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Ukázková lekce - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Úterý 30. 9. 2014 17.00 - 19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Ukázková lekce - V(ý)stup VOLNÝ!

■ Pátek 26. 9. 2014, 9 - 13hod.
Dům dětí a mládeže, Č. B.
dílny JNP: Němčina v pohybu
- DEUTSCH IM SCHWUNG -
info: www.goethezentrum.cz
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU

■ Čtvrtek 14. 8. 2014 v 19.30
Kavárna a cukrárna KOUSEK
Husova 1190 TRHOVÉ SVINY
KOUSEK Francie v šansonech
J. BRELa, S. Gainsbourga aj.
zpěv, průvodní slovo: J.N.Piskač
klavír / keltská harfa: A.Pekařová

■ Čtvrtek 19. 6. 2014 v 19.00
Café HOSTEL Panská 13 ČB
JNP, A. Pekařová: RECITÁL/
ŘEČI TÁLinskej rybník - moře
tónů a veletoky slov z 9 řečišť

■ Středa 18. 6. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
Rozpočítávání SUDokopytníků
(translatologická pastva pro uši)
J. N. P. a jeho ovečky z kursů
- DO SLOVA A DO PÍSMENE -

■ Čtvrtek 12. 6. 2014 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
- SOIRÉE SE ŠANSONEM -
živé provedení písní Jacquesa
BRELA, Serge Gainsbourga aj.
zpěv, průvodní slovo: J.N.Piskač
klavír, keltská harfa: A.Pekařová

■ Pátek 30. 5. 2014 ve 21.00 hod.
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
OKOLO BRELA LA LA à la JNP
písně francouzských šansoniérů
klavír a keltská harfa: A. Pekařová
GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA

■ Středa 21. 5. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XII. - RAFIČKA na ciferníku multikulturní epochy - nejvyšší čas k domluvě - řečový timing - jazykové simultánky -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 16. 4. 2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK IV.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologický večerníček: pohádková bašta pro jazyk a uši: hory doly kouzelné vyřídilky: proudy slov z devatera řečišť: bonbónky z gurmánské šansoniéry: j. brel aj.

■ Středa 19. 3. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XI. - RUŠIČKA převažujícího vizuálního vysílání - programový blackout - černá hodinka (a půl) okolo stola la la - řečová hostina na na
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Pátek 21. 2. 2014 19:30
Studio ITAKA Korunní 35 Praha 2
Translatologische ABEN(d)TEUER
- Translatologický ŠLÁFTRUŇK -
- přes hranice němčiny a češtiny -
- DEUTSCH IM SCHWUNG -

■ Středa 19. 2. 2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK III.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologický večerníček: pohádková bašta pro jazyk a uši: hory doly kouzelné vyřídilky: proudy slov z devatera řečišť: eskadrony babylónských eskapád

■ Pátek 14. 2. 2014 v 18 hodin
Domácí kavárna KOUSEK
Žižkovo náměstí 142 Trhové Sviny
VALENTÝNSKÉ (M)LASKÁNÍ
- translatologické cukrování -
- srdce na jazyku -
- kuchyně milostných slov a triků -
MLASK 303.04kB

■ Středa 15. 1. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička X. - HROMNIČKA u lože zmírající orální kultury - literatura vytažená na světlo a na vzduch polyfonním sborem polyglotů
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 18. 12. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK II.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: lingvistický (re)cyklus: dar slova čili druhé (páté, desáté) Vánoce: návrat k ústní tradici a k živočišné radosti vlastní všem jazykům

■ Středa 20. 11. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička IX. - KOROUHVIČKA
v průvanu severských i jižanských, domáckých i cizokrajných literatur
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 23. 10. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK I.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologická pastva: devatero řečí a hory doly slovní zásoby: originály, překlady i překrady slovesné tvorby cizí i vlastní

■ 27. - 29. 9. 2013 (pátek - neděle)
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
NA SLOVÍČKO bazar živého slova
(info a program viz: www festivalu)
http://naslovicko-bazar.webnode.cz/

■ Čtvrtek 26. 9. 2013 od 18.00
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU
Krajinská 2, České Budějovice
TRANSLATOLOGISCHE
ABEN(D)TEUER - II. díl
+ čtvrtek 26. 9. 2013 dopoledne
dílny JNP: NĚMČINA V POHYBU
(více info: www.goethezentrum.cz)

■ Čtvrtek 19. 9. 2013 od 19.00
Stadtbibliothek Heidenreichstein
Translatologische Aben(d)teuer
- DEUTSCH im SCHWUNG -
- TSCHECHISCH mit ELAN -

■ Středa 11. 9. 2013 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
audiosál na Lidické třídě v ČB
JNP: TRANSLATOLOGICKÝ
VEČERNÍČEK aneb TÚRA LITER
Litera Tours za hranice češtiny
- JÍZDENKY GRATIS -

■ Pondělí 9. 9. 2013 v 18.00
- Knihovna v Borovanech -
TRANSLATOLOGICKÝ JAM
s chutí dřínu z místní zahrady

■ Sobota 20. 7. 2013 od 20.00
cukrárna KOUSEK, Nové Hrady
TRANSLATOLOGICKÉ KOUSKY
efektní pocta Christianu Dopplerovi
hlas co fyzikální jev a přírodní úkaz

■ J. N. P. & JIŘÍ KONVRZEK
v pátek 19. 7. 2013 od 20.00
na nádvoří Sladovny v Písku
TRANSLATOLOGICKÝ JAM
v rámci cyklu Jazz & literatura

■ Středa 5. 6. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VIII. aneb LADIČKA
universálního zvuku hudby slov
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Pátek 31. 5. / Sobota 1. 6. 2013
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA
19:00 Translatologické Klekání
00:00 PŮLNOČNÍ heMŠEní
- translatologická kázáníčka JNP -

■ Středa 15. 5. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač:POČÍTÁNÍ OVEČEK VIII.
Osmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, až stáda bačů bečí dojetím i smíchy nad hatmatilkou a babylónštinou vlastní všelikým hovádkům božím. BEEzkonkurenční BEEdekr na cesty po literárních krajinách.

■ Středa 1. 5. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VII. aneb HONIČKA
za světovostí za humny i za pecí
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
audiosál na Lidické třídě v ČB
JNP: TRANSLATOLOGICKÝ
VEČERNÍČEK aneb TÚRA LITER
Litera Tours za hranice češtiny
- JÍZDENKY GRATIS -

■ Středa 17. 4. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK VII.
Sedmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pročesává se vlnami slovesné tvorby napříč epochami a kontinenty. Bájeslovný jazykodrom! BÉEmvé literárního provozu!

■ Čtvrtek 11. 4. 2013 v 18.30
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU
Krajinská 2, České Budějovice
TRANSLATOLOGISCHE
ABEN(D)TEUER - z němčiny
do češtiny a zase zpátky -
Jitřenka - Morgenstern - a jiné
hvězdy německé literatury...
- VSTUP na akci ZDARMA -

■ Středa 3. 4. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VI. aneb UDIČKA
- na malé české rybníkáře -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 20. 3. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK VI.
Šestá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a spase, na co přijde z kultur vzácných i plevelných, tuzemských i exotických. BEE-FSTEAKY slov a literární žrádlo.

■ Středa 6. 3. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička V., VĚJIČKA na ptactvo stěhovavé lačné cizích krajů
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 20. 2. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK V.
Pátá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, zvuky a ozvuky na vlnových délkách tuzemských i cizozemských. BEE-RANIDLEM PROTI ČESKÉMU ZÁPECNICTVÍ!

■ Středa 6. 2. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička IV., PACIČKA zaječí
pro štěstí na vandrech za humna
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 16. 1. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK IV.
Čtvrtá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pase se nejedním jazykem na zvucích i pazvucích domácí i cizokrajné provenience BEE-STSELLERY MLUVENÉHO SLOVA!

■ Středa 19. 12. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK III.
- cyklický translatologický večírek -
Třetí řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a brodí se přes řečiště mateřštiny i cizozemštin. BEE-RÁNČÍ ORO-DOVÁNÍ.

■ Středa 5. 12. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička III., TORNIČKA na cesty
- spanilá jízda za hranice češtiny -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 21. 11. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J. N. Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK II.
- cyklický translatologický večírek -
Druhá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a vyhání na pastvu pro uši našince jako cizince. Bee-llissimo!

■ Středa 7. 11. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička II., ZORNIČKA dokořán
- mladá krev do žil na obZORU -
(nováčci a čerství absolventi JNP)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 17. 10. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J. N. Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK I.
- cyklický translatologický večírek -
První řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a naráží na nejedno kopyto (cyk)lidskou řeč. Beeezva!

■ 7. 10. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
do kursu Do slova a do písmene,
kursu ŘEČNICTVÍ/přednašečství,
dílny autorského PSANÍ a ČTENÍ
pro dospělé i studující SŠ / VŠ
od ŘÍJNA 2012 - do ÚNORA 2013
v Č. Budějovicích, info a přihlášky:
simatko@centrum.cz, 603181612
(Mgr. M. Piskačová, manažerka)

■ Středa 3. 10. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička I., VÁBNIČKA k účasti
J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé
- řečová dílna otevřená i hostům -
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Sobota 22 .9. 2012 20:30 DADA club J. HRADEC, Kostelní 73/1
TRANSLATOLOGICKÉ DADÁní
lingvistický večerníček
- gejzíry pohádkové elokvence -
- proudy slov z devatera řečišť -

■ Sobota 22. 9. 2012 8:30 - 11:30, 15:30 - 18:30 ZUŠ V. Nováka
J. HRADEC, Janderova 165/II
dílna DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ a AUTORSKÉ TVORBY
podle I.Vyskočila (se Z.Kasperem)

■ Čtvrtek 28. 6. 2012 16:30 Komenium HRADEC KRÁLOVÉ, Komenského 264, Openplantage, XIII. ročník Open Air Programu, Divadlo evropských regionů HK
TRANSLATOLOGICKÝ INSEMINÁŘ
- orgie řečové pregnantnosti -

■ Čtvrtek 14. 6. 2012 19:37 DADA CLUB Třeboň, PASÁŽ BESEDA, Masarykovo náměstí 2
TRANSLATOLOGICKÉ DADÁní
lingvistický večerníček
lázeň na jazyku a balzám pro (d)uši
- proudy slov z devatera řečišť -

■ Čtvrtek 7. 6. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
ODPOČÍTÁVÁNÍ OVEČEK II.
od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU
translatologický (re)cyklus
návrat k původní živočišné radosti z řeči společné všem jazykům

■ Středa 6. 6. 2012 ve 20h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 16. 5. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VIII.
Osmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, až stáda bačů bečí dojetím i smíchy nad hatmatilkou a babylónštinou vlastní všelikým hovádkům božím.

■ Středa 2. 5. 2012 od 20h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
MAJÁLESOVÁ ŠPETKA TRANSLATOLOGIE
otevřená řečová dílna J. N. Piskače
a studentů i absolventů jeho kursů

■ Čtvrtek 26. 4. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
ODPOČÍTÁVÁNÍ OVEČEK I.
od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU, translatologická čísla a skopičiny, lingvistické přástky z původních znění, překladů i překradů tvorby cizí i vlastní

■ Středa 18. 4. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VII.
Sedmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pročesává se vlnami literární a slovesné tvorby napříč epochami i kontinenty.

■ Pondělí 16. 4. 2012 v 19h.
Café Au CHAT NOIR
Nám. Přemysla Otakara II. 21
České Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SOIRÉE
aneb
POETICKÉ DEFILÉ (J)DE-ZE-RTŮ
frankofilům po srsti a po (d)uších
hoMMage à MM par JNP, CARNOT

■ Čtvrtek 5. 4. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VIII.
translatologický cyklus - stOVEČKA na obzoru!

■ Středa 4. 4. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 21. 3. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VI.
Šestá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a spase, na co přijde z kultur vzácných i plevelných, tuzemských i exotických.

■ Neděle 11. 3. 2012 od 13.30h.
klub BLINK, Holešovická tržnice
Jateční 33, Praha 7 (vedle Alzy)
DALEKO OD MOSKVY
happening na téma Rusko dnes
za jemné moderace jarmarečního
vyvolavače J. N. Piskače
http://www.daleko-od-moskvy.cz/

■ Pátek 9. 3. 2012 v 19h.
kavárna ZÁMEK, Borovany
TRANSLATOLOGICKÉ MLSÁNÍ
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ Středa 7. 3. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Čtvrtek 1. 3. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VII.
translatologický cyklus - stOVEČKA na obzoru!

■ Masopust ve Dvorku u Přibyslavi v sobotu 18. 2. 2012 od 15h do 18h.
Pořádá Občanské sdružení Kolonka spolu s žáky a pedagogy ZŠ Přibyslav v rámci projektu
Paměť v kuchyni kuchyň z/paměti / Sousedské (p)ochutnávky.
„Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA.“

■ Středa 15. 2. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ V.
Pátá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, zvuky a ozvuky na vlnových délkách tuzemských i cizozemských.

■ Čtvrtek 9. 2. 2012 v 16h.
Britské Centrum, Krajinská 36/2
České Budějovice
TRANSLATION TEA PARTY /
translatologické odpůldne aneb
how many languages you know /
seven times and once a human

■ Středa 1. 2. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Čtvrtek 26. 1. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VI.
Translatologický večírek na pokračování i na přeskáčku. Pořadové číslo úvodní ovce vyhrazeno, tentokrát 71. ovci.

■ Středa 18. 1. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ IV.
Čtvrtá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pase se nejedním jazykem na zvucích i pazvucích domácí i cizokrajné provenience.

■ Pátek 13. 1. 2012 v 18h.
cukrárna KOUSEK, Nové Hrady
TRANSLATOLOGICKÉ KOUSKY
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ Středa 11. 1. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 21. 12. 2011 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ III.
Třetí řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a brodí se přes řečiště mateřštiny i cizozemštin.

■ Čtvrtek 8. 12. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ V.
Translatologický večírek na pokračování i na přeskáčku. Sedmero pater hýbe se vpřed... uHADování pořadového čísla úvodní i závěrečné ovce s ručením omezeným.

■ Středa 7. 12. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ 18. 11. 2011 V 19:30, DIOD, bývalé kino Sokol, Tyršova 12, Jihlava
TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK
Kolik řečí umíš aneb sedmkrát a jednou člověkem. Jazykový tanec slov, zvuků, pauz a ticha.
Sólové vystoupení na pomezí „text-appealu“, vyprávěného divadla a řečové dílny. Původní znění, překlady i překrady textů cizích i aktérovi vlastních.

■ Středa 16. 11. 2011 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ II.
Druhá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a vyhání na pastvu pro uši našince jako cizince.

■ Čtvrtek 10. 11. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ IV.
Translatologický večírek na pokračování. Tentokrát od 50. ovečky. Změna pořadí ovcí vyhrazena.

■ Středa 2. 11. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a jejich hosta
DAGMAR URBÁNKOVÉ, autorky
divadelní, výtvarné a literární

■ MLUVIT JASNĚ
Srpnový kurz veřejného vystupování a komunikace byl na žádost účastníků přesunut na 21. - 23.10. 2011 do pražského BIO|OKO (Fr. Křížka 460/15, P7). Jsou volná poslední 3 místa!
Kurzovné 3000Kč/ osoba, v případě více účastníků z jedné organizace nabízíme slevu.
Kurz vede Jan N. Piskač
Přihlašujte se do 14. 10. 2011 na simatko@centrum.cz nebo na 603181612.

■ Úterý 18. 10. 2011 v 19.30
S(tudentské)U(niverzitní)D(ivadlo)
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ I.
cyklický/cylindrický translatologický večírek JNP
První řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a naráží na nejedno kopyto lidskou řeč.

■ Čtvrtek 13. 10. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ III.
Translatologický večírek na pokračování v podání J. N. P.

■ Středa 5. 10. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Pátek 30. 9. 2011 v 15h.
kavárna GAlerieVýtvarnýchUmění
nám. Krále Jiřího z Poděbrad CHEB
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ, translatologický večírek
v rámci XVI. ročníku mezinárodní přehlídky Divadlo jednoho herce
http://www.divadelni-noviny.cz/solo-pro-cheb-no-2/

■ Občanské sdružení Kolonka zahájilo přípravy komunitního projektu
PAMĚŤ V KUCHYNI / KUCHYŇ Z PAMĚTI - sousedské (p)ochutnávky
V pracovní skupině cca 12 dětí ve věku 12-15 let budeme sbírat místní rodinné recepty a s nimi spojené historky, vzpomínky a paměti. Z nasbíraného materiálu vznikne pásmo vyprávění a malá kuchařka. Výstup projektu bude představen veřejnosti během masopustu 2012 na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.
Projekt je částečně podpořen z programu Nadace VIA a bude probíhat ve spolupráci se ZŠ Přibyslav od září 2011.
více o projektu v levém menu, položka PROJEKTY

■ Od září 2011 do ledna 2012 je pro zájemce v Č. Budějovicích otevřen český i cizojazyčný kurs komunikace, řečnictví a veřejného vystupování DO SLOVA A DO PÍSMENE pod vedením absolventa DAMU MgA. Jana Nepomuka Piskače. Každý týden 90 minut. Otevřeny jsou 3 skupiny v pondělí a úterý odpoledne (16.00-17.30, 16.00-17.30, 17.30-19.00). Max. počet lidí ve skupině 10. Cena za 17 setkání (34 vyučovacích hodin): 4 000 Kč. Bližší informace na www.jnp.mypage.cz. Hlašte se do 15. 9. 2011 na adr.: simatko@centrum.cz nebo na tel. 603 181 612.

■ Čtvrtek 15. 9. 2011 v 19h.
vinárna DIVINO, Česká 24 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÝ KOŠTÝŘ
extra doušek do gurmánských oušek
opojný elixír z řečí, zvuků, pauz a ticha
servíruje JNP

■ Neděle 24. 7. 2011 v 19.30
cukrárna KOUSEK v Nových Hradech
TRANSLATOLOGICKÝ RECEPTÁŘ
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ První běh kurzu tvůrčího psaní, čtení, přednášení, dílna veřejného vystupování, prezentace a sebeprezentace...DO SLOVA A DO PÍSMENE ve Studentském Univerzitním Divadle v Hroznové ul. 8 v Českých Budějovicích končí 27.6.2011, druhý běh bude zahájen 19.9.2011. Více info: simatko@centrum.cz

■ 24.6. 2011 v 19:30 v Galerii na hradě v rámci Open Air festivalu Hradec Králové POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek.

■ 22.6. 2011 v 19:30 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek v pražském Strašnickém divadle.

■ 6.6. 2011 od 20.15h v SUDu, Hroznová ul. 8, Č. Budějovice
SUDý TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (IV) Jana Nepomuka Piskače a spol.
Jazykovou degustaci kursu Do slova a do písmene servíruje JNP a jeho žáci.
Kuchyně skýtá také příslib okusit jiného SUDU Stanislava a nášup jeho textů
(S. Suda - autor, pedagog DAMU, JČU ČB, terapeut, cvičitel psích záchranářů).
V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ

■ V pondělí 2. května 2011 od 20.15h. v SUDu, Hroznová ul. 8, České Budějovice
oSUDový TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (III) Jana Nepomuka Piskače a spol.
v trojjediném podání JNP, jeho žáků a hostů

■ 20.dubna 2011 v 19:30 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek v pražském Strašnickém divadle.

■ 12.4. v 19:00 první HoroVání - lázeň na jazyku a balzám pro uši (translatologický večírek z textů cizích i autorovi vlastních) v Horké vaně v České ulici v Českých Budějovicích.

■ SUDý TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (II)
ve Studentském Univerzitním Divadle v Českých Budějovicích 4.4.2011 ve 20:15.
Vystoupí Jan Nepomuk Piskač se svými hosty - frekventanty kurzu DO SLOVA A DO PÍSMENE.

■ 7.3.2011_Translatologický večírek JNP a jeho žáků z kurzu DO SLOVA A DO PÍSMENE ve Studentském Univerzitním Divadle v Českých Budějovicích.

■ 23.-26.2.2011 kurz MLUVIT JASNĚ v rámci festivalu Malá inventura v Praze Holešovicích, Studio Alta - Hala 31.

■ 21.-23.1.2011 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.

■ 8.-10.10.2010 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.

■ 13.-15.8.2010 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi .

■ 25.6. 14-16h TRANSLATOLOGICKÉ MATINÉ, Festival evropských regionů, Open Air, Hradec Králové

■ 12.6. 18:00 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ, Dobruška, 3 soboty festival
jan.nepomuk@post.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one