komunikace - rétorika - veřejné vystupování - slovesná tvorba

***
Říkadla a jazykolamy
***

SIN,SVIT SYTYCH
SITNIC
SINA/UPENI,HLAS
MUEZINA/ROZVICH
RENA
MELUZINA/BEDUJ
IC V TVAR
BEDUINA/STENY
SVYMI STENY
STINA//BELMA
STINNA
POZHASINA/ZEVN
ITR SPLIN A ZVENCI
CINA/RINCICI
PRST VYCINI
NAM/CINANOU
SRST NECHA
ZLINAT/CLOVECIN
U SKRZ PRST
VZLINAT//

(
SÍŇ, SVIT SYTÝCH SÍTNIC SINÁ
ÚPĚNÍ, HLAS MUEZÍNA
ROZVICHŘENÁ MELUZÍNA
BĚDUJÍC V TVÁŘ BEDUÍNA
STENY SVÝMI STĚNY STÍNÁ

BĚLMA STINNÁ POZHASÍNÁ
ZEVNITŘ SPLÍN A ZVENČÍ ČINA
ŘINČÍCÍ PRST VYČINÍ NÁM
ČINANOU SRST NECHÁ ZLÍNAT
ČLOVĚČINU SKRZ PRSŤ VZLÍNAT
)

***

bezdrapkovy
telefon/kvici,vzd
al kocici ton/vrni
chladne,nemrous
ka/jazyckem
svym do
ouska/ani jinam
netrefi/vyjma
drap nic
neprefik//(dobro
u
mov,z27.na28.3.
2008)

(
bezdrápkový telefon
kvičí, vzdal kočičí tón
vrní chladně, nemrouská
jazýčkem svým do ouška
ani jinam netrefí
vyjma dráp nic nepřefík

(dobrou mov, z 27. na 28. 3. 2008)
)

***

Neber mi
vytacku:/Zadan
jsem.Bez
hacku!/Vyzadan.
(Uz.)S hackem./Zenou
jat.Muz-s
drackem./Vy-va
-zen.Mam za
dost./(Trebaze
ma zadost/za
dane ma hacky/u
zen.Bez vyt
acky:)//A pak ze
zadana!(Apage
Satanas!)

(
Neber mi vytacku:
Zadan jsem. Bez hacku!
Vyzadan. (Uz.) S hackem.
Zenou jat. Muz – s drackem.
Vy-va-zen. Mam za dost.
(Trebaze ma zadost
za dane ma hacky
u zen. Bez vytacky:)
A pak ze zadana!
(Apage Satanas!)
)

***

22./23.8.2007,TU
RN
OFF,CR://STUD
DANKY
LACNI/CERV
VANKY
ZVLACNI/CUD DNI
JAK STUD
DNA/NOC CNI JAK
UD,NA!//ruKA(MO
SI bet)PODANAv
ranu,v tom i v tu)

p.s.:to neni jed
dna, to mela byt
jedna(ci
sta?)cista
basen(ba,sen!)pr
osta(pro
sta?)proJEDN(O)
UkristaloveJASN
AaPRUZRACNAjak
HLADINAstudanky
.jimaMEdamsky-
danskySTUD.

(
22./23. 8. 2007, TURN OFF, CR:

STUD DÁNKY LAČNÍ
ČERV VÁNKY ZVLÁČNÍ
CUD DNÍ JAK STUD DNA
NOC ČNÍ JAK ÚD, NA!

p.s.: to neni jed dna, to mela byt jedna (ci sta?) cista basen (ba, sen!) prosta (pro sta?) pro jedn(o)u kristalove jasna a pruzracna jak hladina studanky. jima me damsky-dansky stud.
)

***

Z ornych roli poli
zornych/Sklizic
nyvy povlak
sklivy/Zora
obzor shora
zora/Vazky
snasic zhasi s
vysek/S vicky
svicky od
zornicek//(Velke
Zore
Vlekle,28.7.2008)
((...
zornicek//(ZaZor
ou,zHorZaObzor))

(
Z orných rolí polí zorných
Sklízíc nyvý povlak sklivý
Zora obzor shora zorá
Vážky snášíc zháší s výšek
S víčky svíčky od zorniček

(Velké Zoře Vleklé / Za Zorou, z hor za obzor, 28. 7. 2008)
)

***

NAVRAVATtaNAn
avratTAM/kdeSO
MpatrilDOvratVA
TRY/tvojhoLONA
sMOJIMponad/vr
avietZEvrajZERA
VIEME/plamenam
iCIGARzKUBY/nim
iZRAZATzeRAZvie
me/DUBYkedTA
mocnoLUBIM//lu
bimTA

(
NAVRÁVAŤ ŤA NA NÁVRAT TAM
KDE SOM PATRIL DO VRÁT VATRY
TVOJHO LONA S MOJÍM PONAD
VRAVIEŤ, ŽE VRAJ ŽERAVIEME
PLAMEŇAMI CIGAR Z KUBY
NIMI ZRÁŽAŤ ŽE RAZ VIEME
DUBY, KEĎ ŤA MOCNO ĽÚBIM

ľúbim ťa
)

***

EncoreUnCorpsEn
coreUneAmeUnVi
euxDecorDesYeu
xEnFlammeDeja
DesGarsDegagen
tEnBasEnBasDes
FillesSeMettreEn
VrilleEncoreDesJ
usDeflorentDesC
ulsDejaOuvertsA
uxNusDeserts//

(
Encore un corps
Encore une âme
Un vieux décor
Des yeux en flamme

Déjà des gars
Dégagent en bas
En bas des filles
Se mettent en vrille

Encore des jus
Déflorent des culs
Déjà ouverts
Aux nus déserts
)

***

Podusky pod
ouskyZdobene
motivky/Rudoch
u s
rudouskyZastrou
nach
stydlivky/Zardic
se na
plecichBocich i
laluccich/Rticich i
narticichNa
dvorcich prsnich
cich/Uzardic rub
i licZapadnes v
horicich/Loucich
svic
apacskychZazeh
lych na
lytcich/VetsimuSt
ydlivciVeletraso
ritciPadnouc-sic!-
v poli ctiZa pici
basnicim

(
Podušky pod oušky
Zdobené motivky
Rudochů s rudoušky
Zastřou nach stydlivky
Zardíc se na plecích
Bocích i lalůčcích
Rtících i nártících
Na dvorcích prsních cích
Uzardíc rub i líc
Zapadneš v hořících
Loučích svic apačských
Zažehlých na lýtcích
Většímu Stydlivci
Veletřasořitci
Padnouc – sic! – v poli cti
Za píci básnícím
)

***

USTA
USTANOVUJI/A
RTY
ARTIKULUJI/NOZ
DRY
NOSTRIFIKUJI/MA
ZDRU Z OSTRYCH
FIKU JI/S LISTIM
FIKSNIM
FIKSLUJI//S
PROFI-
VYFIKUNDACI/PR
EFIKNI SVOU
FIKSACI/K FIKCI
VYSTAVENYCH
FIKS/FIKNOUT
MUZES,KAM UZ
FIKS/FIKANE
STYCT,KAM UZ
STYKS//(dj14/4/0
8)

(
USTA USTANOVUJI
A RTY ARTIKULUJI
NOZDRY NOSTRIFIKUJI
MAZDRU Z OSTRYCH FIKU JI
S LISTIM FIKSNIM FIKSLUJI

S PROFI-VYFIKUNDACI
PREFIKNI SVOU FIKSACI
K FIKCI VYSTAVENYCH FIKS
FIKNOUT MUZES, KAM UZ FIKS
FIKANE STYCT, KAM UZ STYKS
)

***

coMEvDOMEvKRO
MERIZI/mocneDO
JMEkromeRIZY/s
krovneJAKhrichP
REDparizi/COmeP
OHNEnaTVEprizi/
NABI-
ZEJIC,rizyrizy,/V
ZITtiMIRY,vzitSIz
MIZY/COmePROH
NEsTRUPEMbrizy/
VkreciMUJsTVYMt
rupemKRIZIC/kri
cicRECIjarniBRIZ
Y:/schovMEpodR
OVzeSLOVcizich/
rycic:VRINse,HRE
BCEryzi/NECHseR
OUNEMvLOUNEzci
zit//(ToKromeriz
skyDom6.10.200
8)

(
CO MĚ V DÓMĚ V KROMĚŘÍŽI
MOCNĚ DOJME KROMĚ ŘÍZY
SKROVNÉ JAK HŘÍCH PŘED PAŘÍŽÍ
CO MĚ POHNE NA TVÉ PŘÍZI
NABÍ-ZEJÍC, ŘÍZYŘÍZY,
VZÍT TI MÍRY, VZÍT SI Z MÍZY
CO MĚ PROHNE S TRUPEM BŘÍZY
V KŘEČI MŮJ S TVÝM TRUPEM KŘÍŽÍC
KŘIČÍC ŘEČÍ JARNÍ BRÍZY:
SCHOV MĚ POD ROV ZE SLOV CIZÍCH
RYČÍC: VŘIŇ SE, HŘEBČE RYZÍ
NECH SE ROUNEM V LOUNĚ ZCIZIT

(TO KROMĚŘÍŽSKÝ DÓM 6. 10. 2008)
)

***

cimKDOzachazi
schazi://NAvode
LODEkolinske/na
LODICHvodyKOLI
NSKE//naVODEzd
ejsi,naRYNSKE/ko
linskouKOUPISza
RYNSKE//zaLODI
VODYnohsledi/NA
LODIvodyPOsledi
ch//NAVONIslede
POsledi/NASLEDN
EtenJEDpojedi//p
rilneJEDkJODU,pr
ivine/kolinskouV
ODUkRYBINE//ZA
CHAZIvrazi(P)OT
RAVOU/SCHAZICE
smrtiVONAVOU//
29/06/08naSv.Pe
traPavla

(
ČÍM KDO ZACHÁZÍ-SCHÁZÍ

NA VODĚ LODĚ KOLÍNSKÉ
NA LODÍCH VODY KOLÍNSKÉ

NA VODĚ ZDEJŠÍ, NA RÝNSKÉ
KOLÍNSKOU KOUPÍŠ ZA RÝNSKÉ

ZA LODIVODY NOHSLEDI
NALODÍ VODY PO SLEDÍCH

NAVONÍ SLEDĚ PO SLEDI
NÁSLEDNĚ TEN JED POJEDÍ

PŘILNE JED K JÓDU, PŘIVINE
KOLÍNSKOU VODU K RYBINĚ

ZACHÁZÍ VRAZI (P)OTRAVOU
SCHÁZÍCE SMRTÍ VOŇAVOU
)

***

4://MRZNEazMRA
ZI/prasti,VAZsra
zi/MRZKOSTrybZ
TRESCE/zmrskaH
RBETtresce/MREN
KAMvytrenym/D
Ozmrzaceni/jedi
nymVRZEM/nacSE
pakMRZET//(nem
rzSEcasne/SMRZK
NESse,SPLAZKNES
)

(
MRZNE AŽ MRAZÍ
PRAŠTÍ, VAZ SRAZÍ
MRZKOST RYB ZTRESCE
ZMRSKÁ HŘBET TRESCE
MŘENKÁM VYTŘENÝM
DO ZMRZAČENÍ
JEDINÝM VRZEM
NAČ SE PAK MRZET

(NEMRZ SE ČASNĚ
SMRZKNEŠ SE, SPLAZKNEŠ)
)

***

doTVRZEzTVRZEN
EoceleVTRHS/zPA
SUstrhsCUDNOST
brzd,naveskrzZH
RDS/anizsVZALna
MILOSTcisBOZSKY
prst/SnimzVhrsti
DRTILSiVZTYCENY
prs/AZsNIMvrazP
RASKS,PRSKSaRAZ
EMseSMRSKS.

(
DO TVRZE Z TVRZENÉ OCELE VTRHS
Z PASU STRHS CUDNOST BRZD, NAVESKRZ ZHRDS / Z PÁSU/Z PASŮ/Z PÁSŮ…
ANIŽS VZAL NA MILOST ČÍS BOŽSKÝ PRST
S NÍMŽ V HRSTI DRTILS I VZTYČENÝ PRS
AŽ S NÍM VRÁZ PRASKS, PRSKS A RÁZEM SE SMRSKS
)

***

privinMEpriVINEkarmin
emSVATYNE*upriMNE
zubriHNEVohromneUH
RYNE*naMILOUsATTIL
OUboziLOUHdoDELOH*
SKRZkrkKRVhltSLZzBR
VplnMLHzVRB,srsHRS
Tchrp,KRN,krcHRB,kln,
HRN,chrl**

(
přiviň mě
při víně
karmínem
svatyně

upři mně
zubří hněv
ohromné
uhryně

na milou
s attilou
boží louh
do děloh

skrz krk krv
hlt slz z brv
pln mlh z vrb
srš hrst chrp
krň, krč hrb
klň, hrň, chrl

)

***

Samec mraz doprava
dobrou chut/Ledovym
jazykum,rampouchum
/At se fujavici prasi z
ust/Po polizanici
prijde pust//Pred
ochmelkou mha jak
mleko,pic,/Metly
metylalkoholu
zvic/Kazdy locek
vlocek z metelic/Meta
hlavu plnou
motolic/Do
Motola metametam
vstric//

(
Samec mráz dopřává dobrou chuť
Ledovým jazykům, rampouchům
Ať se fujavici práší z úst
Po polízanici přijde půst

Před ochmelkou mha jak mléko, pic,
Metly metylalkoholu zvíc
Každý loček vloček z metelic
Metá hlavu plnou motolic
Do Motola metametám vstříc
)

***

Dobry zvuk at naplni
tve tony/Posilam ti
telepatizony/Hodne
mleka pro tvych deti
kosti/Posilam ti v
telepatichosti/Deti at
jsou me,ne
kamaradu/Uzaviram
telepatiradu/S
omluvou,ze byl jsem
jako
vzdycky/Prepatrne
telepateticky//(Doufa
m,ZeJsemTiNadalkuV
nuklVse,CoSiJenPrejes
,AtsiNaVnukyMameJe
steCasuDost.Pa,J.)

(
Dobrý zvuk ať naplní tvé tóny
Posílám ti telepatizóny
Hodně mléka pro tvých dětí kosti
Posílám ti v telepatichosti
Děti ať jsou mé, ne kamarádů
Uzavírám telepatirádu
S omluvou, že byl jsem jako vždycky
Přepatrně telepatetický
)

***

1/4
tresne drou drni
o drne/chripi
strep trtin
ohrmel/krepci
pepr v pri
hrebci/o trpyt
trisel
petrin//ptrsvsk,
05-06/07/08,jnp)

(
třešně dřou dřní o dřně
chřípí střep třtin ohřměl
křepčí pepř v při hřebčí
o třpyt třísel petřin
)

*

2/4
tresne drou drni
o drne/chripi
strep trtin
ohrmel/krepci
pepr v pri
hrebci/trisel-
KRIDELhebcich-
/trpytTRASORITpr
edci//vPRITMIpr
ijdMIsvedcit/oza
rMOUtvar,je(t)ci
m

(
třešně dřou dřní o dřně
chřípí střep třtin ohřměl
křepčí pepř v při hřebčí
třísel – křídel hebčích –
třpyt třasořiť předčí

v přítmí přijď mi svědčit
ozař mou tvář, je(ť)čím
)

*

3/4
Raciz uhlidati:/Z
tresni uji-da-
Ti:/Na stopkach
mejz oci,/prst i
rty a
toc(j)iz!/Ocesiz,z
niz,opijz/zizen
zni,zen
zizni.//(PO
5.7.2008
JNP)PECKOVE
LETO PREJU!

(
Račiž uhlídati:
Z třešní ují-dá-Ti:
Na stopkách mějž oči,
prst i rty a toč(j)iž!
Očešiž, žniž, opijž
žízeň žní, žeň žízní.

(PO 5. 7. 2008 JNP) PECKOVÉ LÉTO PŘEJU!
)

*

4/4
Par svych tresni
o hrud tres
mi/Jeste do oci
je stres
mi/Nacez
vyhrezni z zlaz
mlecnych/A
zastin mi jimi
vesmir//(PO
5.7.2008PO
2.,JNP)

(
Pár svých třešní o hruď třeš mi
Ještě do očí je střes mi
Načež vyhřezni z žláz mléčných
A zastiň mi jimi vesmír

(PO 5. 7. 2008 PO 2., JNP)
)

***

jeste je
stebenec za
noci/jeste je
sterk,je stir s
stirici/jeste je
stesk,je sten
strmici/jeste nad
jested,nad stit
dstici/jest steblo
deste,jez zjezi
citJESTE?

(
ještě je štěbenec za noci
ještě je štěrk, je štír s štířicí
ještě je stesk, je sten strmící
ještě nad ještěd, nad štít dštící
jest stéblo deště, jež zježí cit
ještě?
)

*

JESTE JE STEP,JE
ROUB K
OVOCI/JESTE JE
STEP,JE
POUST (Z)ZIZNICI
CH/JESTE JE
STEPNY VERS,RCI
JEN:CHCI/JEste
pan kaSA SE
PRED LVICI/JEste:pa(L)
!ZA(C)CI CIL
ZALICIT?

(
JEŠTĚ JE ŠTĚP, JE ROUB K OVOCI
JEŠTĚ JE STEP, JE POUŠŤ (Z)ŽÍZNÍCÍCH
JEŠTĚ JE ŠTĚPNÝ VERŠ, RCI JEN: CHCI
JEště pán kaSÁ SE PŘED LVICÍ
JEště: pa(L)! ZA(Č) ČÍ CÍL ZALÍCIT?
)

*

JESTE JE
STEKOTNE
VZTEKANI/JESTE
JE STE PANNY
ZTEKANI/(JESTE
JE Z TE PANI
STEKANI)/JEZ S
TELEM STELEM-
TME(L)
K(:)LAMANI?/JE
STEZI
STEZEN,KMEN K
P(R)OK(L)ANI

(
JESTE JE STEKOTNE VZTEKANI
JESTE JE STE PANNY ZTEKANI
(JESTE JE Z TE PANI STEKANI)
JEZ S TELEM STELEM – TME(L) K(:)LAMANI?
JE STEZI STEZEN, KMEN K P(R)OK(L)ANI
)

*

uzuz mzi uzovci
hemzeni/uz i
muz uz-h-ne se
sou-zenim/uz
uzel z zen zeje
zuzenim/uz
zmen zmet
uzme mne
uzemi/uz zne
zen v do-zinky
promeni(m),UZ?
UF(i)UF(i)fiii!

(
užuž mží užovčí hemžení
už i muž už-h-ne se sou-žením
už uzel z žen zeje zúžením
už změn změť uzme mně území
už žně žen v do-žínky promění(m),
UŽ?
)

***

KDE JE K
ZITI.TADY?TAM?
/ZDE SI ZBYT CI K
PREDSTAVAM?/D
NOVA,SNOVA
PLANETA?/TAHLE
JE TO,A NE TA!//

(
KDE JE K ŽITÍ. TADY? TAM?
ZDE SI ZBÝT ČI K PŘEDSTAVÁM?
DNOVÁ, SNOVÁ PLANETA?
TAHLE JE TO, A NE TA!
)

*

CO SE DEJE VE
MNE S NI?/DRIME
VE MNE.O MNE
SNI?/JI BYS VZIT
CHTEL ZA
RETY?/JA JSEM
PRITEL,A NE
TY!//

(
CO SE DĚJE VE MNĚ S NÍ?
DŘÍME VE MNĚ. O MNĚ SNÍ?
JI BYS VZÍT CHTĚL ZA RETY?
JÁ JSEM PŘÍTEL, A NE TY!
)

*

PO RECE LETHE
PLOVOU KRY
STINU/SNUJI Z
SNU VRETEN
SNOVOU
KRISTYNU/NEZH
ASNOU S
LETEM,NEZESNOU
S VESNOU/“KRI-
STY-NO!“STEN
TEN
VYDECHNOUT,
ZDECHNOU//24.7.07

(
PO ŘECE LÉTHÉ PLOVOU KRY STÍNŮ
SNUJÍ Z SNŮ VŘETEN SNOVOU KRISTÝNU
NEZHASNOU S LÉTEM, NEZESNOU S VESNOU
“KRI-STÝ-NO!“ STEN TEN VYDECHNOUŤ, ZDECHNOU
24. 7.
)

*

„BOZE!SVETI CIZI
JMENA!/NE TVA!
DNES JE BOHEM
ZENA!/TO TI
NEVA?!“„NEVA I
VA.“/„CO NE???“
BUH VZPLAL,AN
DEL:
„IVA.“//

(
„BOŽE! SVĚTÍ CIZÍ JMÉNA!
NE TVÁ! DNES JE BOHEM ŽENA!
TO TI NEVA?!“ „NEVA I VA.“
„CO NE???“ BŮH VZPLÁL, AN DĚL: „IVA.“
)

*

„BOZE!ciziJMENAs
veti!“/„Ico!IvyJS
TEmeDETI./NADz
azrakemVbozim
HROBE/svetiteIv
yMErobe.“//„AHA.“
//(uZJEVENI.1.12.
)

(
„BOŽE! CIZÍ JMÉNA SVĚTÍ!“
„I CO! I VY JSTE MÉ DĚTI.
NAD ZÁZRAKEM V BOŽÍM HROBĚ
SVĚTÍTE I VY MÉ ROBĚ.“

„AHA.“
(U ZJEVENÍ. 1. 12.)
)

*

CO
jsi?/oxid?/uheln
aty?/vedouc/ze
dost/jedovaty?/
veda/ze
das/svitit
plynem?/duse/d
use/svitiplynem?
/atsi!/at
jsi/nevim-jak(-k
)ym!/dav
rod/afro-/diziak
y!TVaFRODIT

(
CO jsi?
oxid?
uhelnatý?
vědouc
že dost
jedovatý?
věda
že dáš
svítit plynem?
duše
duše
svítiplynem?
aťsi!
ať jsi
nevím-jak(-k)ým!
dav rod
afro-
diziaky!
)
■ KURZY RÉTORIKY, PSANÍ &
výrazového PŘEDNESU a zpěvu
"Do slova a do písmene" jaro 2016
OD BŘEZNA DO ČERVNA 2016
UZÁVĚRKA přihlášek: 1. 3. 2016
na adrese: jan.nepomuk@post.cz
informace též na tel.: 721 385 186
OTEVŘENÁ LEKCE pro veřejnost:
ÚTERÝ 16. 2. 2016 18:00 - 20:00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
■ Zvuková upoutávka na recitály Jana Nepomuka Piskače a spol.
TV JNP  8.66MB
■ JNP v ČRo: O učení řeči a řečem,
o translatologických večírcích atp.
- rozhlasové interview s J. N. P. -
(pořad ČRo ČB Literární matiné)
JNPvCRo.mp3  2.45MB
■ NOVÁ VIDEA K VIDĚNÍ
(také vlevo v oddíle Témata)
■ H H H MAGORIANA BLP 011
- hoMMage à Magor / Maceška -
mobilní znělky (Nova et Vetera)
v oddíle AUTORSKÁ TVORBA
( Hyper Hightech Haiku 0 1 1 )
■ Čtvrtek 3. 12. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
výrazový přednes / výrazový zpěv
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 5.11.2015 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
reBR€£ové♥ - ŠANSONový revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
VSTUP (I VÝSTUP) PŘIMĚŘENÝ
■ Středa 14. 10. 2015 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
Lidická 1 České Budějovice
Koncert: JNP alias reBR€£ové♥
REsusCITÁL šansonu/romansu
BREL-Bulis-Okudžava-Vysocký-
Vian-Gainsbourg-Brassens-Ferré-
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
- VSTUP (I VÝSTUP) VOLNÝ! -
■ Úterý 6. 10. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Čtvrtek 1. 10. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: šansoNOVÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
virtuózní piruety a skluzy z jazyka do
jazyka - vybroušený řečový ostrovtip
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ ČERVENEC - ZÁŘÍ BLP 2015
PRÁZDNINOVÝ program JNP&Co:
■15 koncertů formace reBR€£ové♥
EL CULO bar Římov, Č.KRUMLOV
Farní stodola PŘIBYSLAV, Třeboň
Kavárna U Notáře HAVL. BROD
Benefice na zámku KRATOCHVÍLE
(pro chelčický Domov Sv. Linharta)
KAPLANKA a Foto-festival BLATNÁ
Dům U BERÁNKA v Č.Budějovicích
■ Večírek rozsypané dvojice JNPi&
A.Pekařová SÝPKA/LandArt Blatná
■ MLUVIT JASNĚ čtyřdenní kurz pro
veřejnost: Dům U BERÁNKA Č. B.
■DEUTSCHimSCHWUNG/Němčina
v pohybu-dílny pro GoetheZentrum
Evropský den jazyků pro školy v ČB
■ Translatologická REsusCITACE
JNPi j. h. v kabaretu J.Weinbergera
KAFÉIDOSCOP Lazarská 8 PRAHA
■ Samstag 6. 6. 2015, 19.00
Stadtbücherei Heidenreichstein
- das BRELiner ensemble -
JohannNepomukPiskač&Podroužek
- CHANSONový REVIVAL -
Translatologische Aben(d)teuer
Französisch/Tschechisch/Deutsch/
Russisch/Polnisch/Flämisch etc.
■ Pátek 29. 5. 2015 19:00 hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
reBR€£ové♥ šansoNOVÝ revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
+
■ Pátek 29. 5. 2015 21:00 hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
- BÁSNÍ(K)CI(T) NA HANBĚ -
a Jejich Nadějní Pokračovatelé
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
+
■ Pátek 29. 5. 2015 21:30 - 22:15
Kostel Panny Marie Růžencové
Žižkova třída 4, České Budějovice
Duchovní hudba kapely 3BRA3 a
chansoNOVÝ REsusCITÁL JNP
Dan, Jan N. a Vojtěch Podroužtři
+ 2ja jaNOVIA nepomukoVIA PiPo
NOC KOSTELŮ U PETRINŮ v ČB
+
■ Pá/So29./30.5.2015od00:00hod.
U Beránka, Krajinská 35, Č. B.
PUNKva-hardcore ponor při svících
literárně-hudební recitál JNP&Co.
- GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA -
■ Čtvrtek 28.5.2015 dle šk.rozvrhu
LITERÁRNÍ KLONOVÁNÍ čili Kolik
jazyků umíš KLONY a PO-KLONY
ke SVĚTOVÝM AUTORŮM (tucet
řečí a netuctová čeština k tomu)
POŘAD PRO ŠKOLY - ČJ aj.jazyky
Gymnázium V. Nováka J. HRADEC
■ Středa 27. 5. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
virtuózní piruety a skluzy z jazyka do
jazyka - vybroušený řečový ostrovtip
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ STŘEDA 22. 4. 2015 ve 20.00
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
reBR€£ové♥ šansoNOVÝ revival
CHANSONová MIKRODRAMATA
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
zpívající básníci v zastoupení JNP
v rámci festivalu LITERATURA ŽIJE
■ Čtvrtek 26. 3. 2015 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 19. 3. 2015 od 20:00 hod.
Café AU CHAT NOIR Č.Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 21
- reBRELové, šansoNOVÝ revival -
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
resus-citace BRELiantů fr. písně:
Brel, Brassens, Gainsbourg, Ferré
CHAT  702.09kB
■ Čtvrtek 12.3.2015 dle šk.rozvrhu
LITERÁRNÍ KLONOVÁNÍ čili Kolik
jazyků umíš KLONY a PO-KLONY
ke SVĚTOVÝM AUTORŮM (tucet
řečí a netuctová čeština k tomu)
POŘAD PRO ŠKOLY - ČJ aj.jazyky
SOŠ stroj. a elektrotechn. VELEŠÍN
KLONY.doc  162.82kB
■ Čtvrtek 26.2.2015 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
the reBRELs-CHANSONový revival
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
■ Středa 25. 2. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina II V(ý)stup VOLNÝ!
■ Úterý 24. 2. 2015 20:00 hod.
- Raclette, Hradební 17, ČB -
reBRELové,šansoNOVÝrevival
J. N. Piskač a J. N. Podroužek
BREL, Brassens, Okudžava aj.
Raclette  625.48kB
■ Čtvrtek 12. 2. 2015 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Výrazový přednes a výrazový zpěv
Otevřená hodina - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Čtvrtek 22. 1. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
JNP&Co.: CHANSONové SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
TRANSLATOLOGICKÉ KURZIŠTĚ
Když píseň mluví a slovo zpívá po našem i cizokrajnými tucty řečí.
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 18.12.2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
Jani Nepomuci Piskač&Podroužek
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
BREL, Brassens, OKUDŽAVA aj.
■ Čtvrtek 27. 11. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XIII. - KLETBIČKA do vínku zpropadeným recitátorům - prokletí slovem - uřknutí poezií
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -
■ Čtvrtek 23.10.2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
Jan N. Piskač: Počítání oveček
TRANSLATOLOGICKÉ BÉKÁNÍ
hudba slov a řeč tónů - šansony -
dumky - autorská píseň - bájení -
zpívaná literatura v próze i verších
■ Sobota 18. 10. 2014 v 15.00 hod.
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
- MAKABRÓZNÍ MÁCHÁNÍ -
smrtelná dávka K. H. Máchy, K. J.
Erbena v desítkách jazykových verzí
v podání J. N. Piskače a jeho žáků
2. ročník festivalu NA SLOVÍČKO
■ Pátek 17. 10. 2014 ve 20.00 hod.
Kredance,Riegrova51,Č.Budějovice
OKOLO BRELA LA LA à la JNP
písně francouzských šansoniérů
klavír a keltská harfa: A. Pekařová
2. ročník festivalu NA SLOVÍČKO
■ Úterý 14. 10. 2014 17.00-19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Ukázková lekce - V(ý)stup VOLNÝ!
■ Úterý 30. 9. 2014 17.00 - 19.00
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
Kurz vyjadřování slovem i písmem
RÉTORIKA, TVŮRČÍ PSANÍ/ČTENÍ
Ukázková lekce - V(ý)stup VOLNÝ!

■ Pátek 26. 9. 2014, 9 - 13hod.
Dům dětí a mládeže, Č. B.
dílny JNP: Němčina v pohybu
- DEUTSCH IM SCHWUNG -
info: www.goethezentrum.cz
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU

■ Čtvrtek 14. 8. 2014 v 19.30
Kavárna a cukrárna KOUSEK
Husova 1190 TRHOVÉ SVINY
KOUSEK Francie v šansonech
J. BRELa, S. Gainsbourga aj.
zpěv, průvodní slovo: J.N.Piskač
klavír / keltská harfa: A.Pekařová

■ Čtvrtek 19. 6. 2014 v 19.00
Café HOSTEL Panská 13 ČB
JNP, A. Pekařová: RECITÁL/
ŘEČI TÁLinskej rybník - moře
tónů a veletoky slov z 9 řečišť

■ Středa 18. 6. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
Rozpočítávání SUDokopytníků
(translatologická pastva pro uši)
J. N. P. a jeho ovečky z kursů
- DO SLOVA A DO PÍSMENE -

■ Čtvrtek 12. 6. 2014 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
- SOIRÉE SE ŠANSONEM -
živé provedení písní Jacquesa
BRELA, Serge Gainsbourga aj.
zpěv, průvodní slovo: J.N.Piskač
klavír, keltská harfa: A.Pekařová

■ Pátek 30. 5. 2014 ve 21.00 hod.
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
OKOLO BRELA LA LA à la JNP
písně francouzských šansoniérů
klavír a keltská harfa: A. Pekařová
GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA

■ Středa 21. 5. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XII. - RAFIČKA na ciferníku multikulturní epochy - nejvyšší čas k domluvě - řečový timing - jazykové simultánky -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 16. 4. 2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK IV.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologický večerníček: pohádková bašta pro jazyk a uši: hory doly kouzelné vyřídilky: proudy slov z devatera řečišť: bonbónky z gurmánské šansoniéry: j. brel aj.

■ Středa 19. 3. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička XI. - RUŠIČKA převažujícího vizuálního vysílání - programový blackout - černá hodinka (a půl) okolo stola la la - řečová hostina na na
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Pátek 21. 2. 2014 19:30
Studio ITAKA Korunní 35 Praha 2
Translatologische ABEN(d)TEUER
- Translatologický ŠLÁFTRUŇK -
- přes hranice němčiny a češtiny -
- DEUTSCH IM SCHWUNG -

■ Středa 19. 2. 2014 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK III.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologický večerníček: pohádková bašta pro jazyk a uši: hory doly kouzelné vyřídilky: proudy slov z devatera řečišť: eskadrony babylónských eskapád

■ Pátek 14. 2. 2014 v 18 hodin
Domácí kavárna KOUSEK
Žižkovo náměstí 142 Trhové Sviny
VALENTÝNSKÉ (M)LASKÁNÍ
- translatologické cukrování -
- srdce na jazyku -
- kuchyně milostných slov a triků -
MLASK 303.04kB

■ Středa 15. 1. 2014 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička X. - HROMNIČKA u lože zmírající orální kultury - literatura vytažená na světlo a na vzduch polyfonním sborem polyglotů
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 18. 12. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK II.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: lingvistický (re)cyklus: dar slova čili druhé (páté, desáté) Vánoce: návrat k ústní tradici a k živočišné radosti vlastní všem jazykům

■ Středa 20. 11. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička IX. - KOROUHVIČKA
v průvanu severských i jižanských, domáckých i cizokrajných literatur
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 23. 10. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK I.
Odpočítávání bravu(r) aneb od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU: translatologická pastva: devatero řečí a hory doly slovní zásoby: originály, překlady i překrady slovesné tvorby cizí i vlastní

■ 27. - 29. 9. 2013 (pátek - neděle)
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
NA SLOVÍČKO bazar živého slova
(info a program viz: www festivalu)
http://naslovicko-bazar.webnode.cz/

■ Čtvrtek 26. 9. 2013 od 18.00
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU
Krajinská 2, České Budějovice
TRANSLATOLOGISCHE
ABEN(D)TEUER - II. díl
+ čtvrtek 26. 9. 2013 dopoledne
dílny JNP: NĚMČINA V POHYBU
(více info: www.goethezentrum.cz)

■ Čtvrtek 19. 9. 2013 od 19.00
Stadtbibliothek Heidenreichstein
Translatologische Aben(d)teuer
- DEUTSCH im SCHWUNG -
- TSCHECHISCH mit ELAN -

■ Středa 11. 9. 2013 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
audiosál na Lidické třídě v ČB
JNP: TRANSLATOLOGICKÝ
VEČERNÍČEK aneb TÚRA LITER
Litera Tours za hranice češtiny
- JÍZDENKY GRATIS -

■ Pondělí 9. 9. 2013 v 18.00
- Knihovna v Borovanech -
TRANSLATOLOGICKÝ JAM
s chutí dřínu z místní zahrady

■ Sobota 20. 7. 2013 od 20.00
cukrárna KOUSEK, Nové Hrady
TRANSLATOLOGICKÉ KOUSKY
efektní pocta Christianu Dopplerovi
hlas co fyzikální jev a přírodní úkaz

■ J. N. P. & JIŘÍ KONVRZEK
v pátek 19. 7. 2013 od 20.00
na nádvoří Sladovny v Písku
TRANSLATOLOGICKÝ JAM
v rámci cyklu Jazz & literatura

■ Středa 5. 6. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VIII. aneb LADIČKA
universálního zvuku hudby slov
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Pátek 31. 5. / Sobota 1. 6. 2013
Dům U Beránka, Krajinská 35, ČB
GALERIJNÍ NOC U BERÁNKA
19:00 Translatologické Klekání
00:00 PŮLNOČNÍ heMŠEní
- translatologická kázáníčka JNP -

■ Středa 15. 5. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač:POČÍTÁNÍ OVEČEK VIII.
Osmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, až stáda bačů bečí dojetím i smíchy nad hatmatilkou a babylónštinou vlastní všelikým hovádkům božím. BEEzkonkurenční BEEdekr na cesty po literárních krajinách.

■ Středa 1. 5. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VII. aneb HONIČKA
za světovostí za humny i za pecí
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.00
Jihočeská vědecká knihovna
audiosál na Lidické třídě v ČB
JNP: TRANSLATOLOGICKÝ
VEČERNÍČEK aneb TÚRA LITER
Litera Tours za hranice češtiny
- JÍZDENKY GRATIS -

■ Středa 17. 4. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK VII.
Sedmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pročesává se vlnami slovesné tvorby napříč epochami a kontinenty. Bájeslovný jazykodrom! BÉEmvé literárního provozu!

■ Čtvrtek 11. 4. 2013 v 18.30
GOETHE-ZENTRUM JC, JČU
Krajinská 2, České Budějovice
TRANSLATOLOGISCHE
ABEN(D)TEUER - z němčiny
do češtiny a zase zpátky -
Jitřenka - Morgenstern - a jiné
hvězdy německé literatury...
- VSTUP na akci ZDARMA -

■ Středa 3. 4. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička VI. aneb UDIČKA
- na malé české rybníkáře -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 20. 3. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK VI.
Šestá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a spase, na co přijde z kultur vzácných i plevelných, tuzemských i exotických. BEE-FSTEAKY slov a literární žrádlo.

■ Středa 6. 3. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička V., VĚJIČKA na ptactvo stěhovavé lačné cizích krajů
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 20. 2. 2013 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK V.
Pátá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, zvuky a ozvuky na vlnových délkách tuzemských i cizozemských. BEE-RANIDLEM PROTI ČESKÉMU ZÁPECNICTVÍ!

■ Středa 6. 2. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička IV., PACIČKA zaječí
pro štěstí na vandrech za humna
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 16. 1. 2013 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK IV.
Čtvrtá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pase se nejedním jazykem na zvucích i pazvucích domácí i cizokrajné provenience BEE-STSELLERY MLUVENÉHO SLOVA!

■ Středa 19. 12. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J.N.Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK III.
- cyklický translatologický večírek -
Třetí řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a brodí se přes řečiště mateřštiny i cizozemštin. BEE-RÁNČÍ ORO-DOVÁNÍ.

■ Středa 5. 12. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička III., TORNIČKA na cesty
- spanilá jízda za hranice češtiny -
(J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 21. 11. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J. N. Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK II.
- cyklický translatologický večírek -
Druhá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a vyhání na pastvu pro uši našince jako cizince. Bee-llissimo!

■ Středa 7. 11. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička II., ZORNIČKA dokořán
- mladá krev do žil na obZORU -
(nováčci a čerství absolventi JNP)
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Středa 17. 10. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
J. N. Piskač: POČÍTÁNÍ OVEČEK I.
- cyklický translatologický večírek -
První řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a naráží na nejedno kopyto (cyk)lidskou řeč. Beeezva!

■ 7. 10. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
do kursu Do slova a do písmene,
kursu ŘEČNICTVÍ/přednašečství,
dílny autorského PSANÍ a ČTENÍ
pro dospělé i studující SŠ / VŠ
od ŘÍJNA 2012 - do ÚNORA 2013
v Č. Budějovicích, info a přihlášky:
simatko@centrum.cz, 603181612
(Mgr. M. Piskačová, manažerka)

■ Středa 3. 10. 2012 v 19.30
SUD, Hroznová 8, Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SUDbičky
(do vínku nadaným přednašečům)
SUDbička I., VÁBNIČKA k účasti
J. N. Piskač, jeho žáci a učitelé
- řečová dílna otevřená i hostům -
- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ -

■ Sobota 22 .9. 2012 20:30 DADA club J. HRADEC, Kostelní 73/1
TRANSLATOLOGICKÉ DADÁní
lingvistický večerníček
- gejzíry pohádkové elokvence -
- proudy slov z devatera řečišť -

■ Sobota 22. 9. 2012 8:30 - 11:30, 15:30 - 18:30 ZUŠ V. Nováka
J. HRADEC, Janderova 165/II
dílna DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ a AUTORSKÉ TVORBY
podle I.Vyskočila (se Z.Kasperem)

■ Čtvrtek 28. 6. 2012 16:30 Komenium HRADEC KRÁLOVÉ, Komenského 264, Openplantage, XIII. ročník Open Air Programu, Divadlo evropských regionů HK
TRANSLATOLOGICKÝ INSEMINÁŘ
- orgie řečové pregnantnosti -

■ Čtvrtek 14. 6. 2012 19:37 DADA CLUB Třeboň, PASÁŽ BESEDA, Masarykovo náměstí 2
TRANSLATOLOGICKÉ DADÁní
lingvistický večerníček
lázeň na jazyku a balzám pro (d)uši
- proudy slov z devatera řečišť -

■ Čtvrtek 7. 6. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
ODPOČÍTÁVÁNÍ OVEČEK II.
od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU
translatologický (re)cyklus
návrat k původní živočišné radosti z řeči společné všem jazykům

■ Středa 6. 6. 2012 ve 20h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 16. 5. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VIII.
Osmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, až stáda bačů bečí dojetím i smíchy nad hatmatilkou a babylónštinou vlastní všelikým hovádkům božím.

■ Středa 2. 5. 2012 od 20h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
MAJÁLESOVÁ ŠPETKA TRANSLATOLOGIE
otevřená řečová dílna J. N. Piskače
a studentů i absolventů jeho kursů

■ Čtvrtek 26. 4. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
ODPOČÍTÁVÁNÍ OVEČEK I.
od stOVEČKY k pO(V)ČÁTKU, translatologická čísla a skopičiny, lingvistické přástky z původních znění, překladů i překradů tvorby cizí i vlastní

■ Středa 18. 4. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VII.
Sedmá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pročesává se vlnami literární a slovesné tvorby napříč epochami i kontinenty.

■ Pondělí 16. 4. 2012 v 19h.
Café Au CHAT NOIR
Nám. Přemysla Otakara II. 21
České Budějovice
TRANSLATOLOGICKÉ SOIRÉE
aneb
POETICKÉ DEFILÉ (J)DE-ZE-RTŮ
frankofilům po srsti a po (d)uších
hoMMage à MM par JNP, CARNOT

■ Čtvrtek 5. 4. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VIII.
translatologický cyklus - stOVEČKA na obzoru!

■ Středa 4. 4. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 21. 3. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VI.
Šestá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a spase, na co přijde z kultur vzácných i plevelných, tuzemských i exotických.

■ Neděle 11. 3. 2012 od 13.30h.
klub BLINK, Holešovická tržnice
Jateční 33, Praha 7 (vedle Alzy)
DALEKO OD MOSKVY
happening na téma Rusko dnes
za jemné moderace jarmarečního
vyvolavače J. N. Piskače
http://www.daleko-od-moskvy.cz/

■ Pátek 9. 3. 2012 v 19h.
kavárna ZÁMEK, Borovany
TRANSLATOLOGICKÉ MLSÁNÍ
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ Středa 7. 3. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Čtvrtek 1. 3. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VII.
translatologický cyklus - stOVEČKA na obzoru!

■ Masopust ve Dvorku u Přibyslavi v sobotu 18. 2. 2012 od 15h do 18h.
Pořádá Občanské sdružení Kolonka spolu s žáky a pedagogy ZŠ Přibyslav v rámci projektu
Paměť v kuchyni kuchyň z/paměti / Sousedské (p)ochutnávky.
„Tento projekt podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA.“

■ Středa 15. 2. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ V.
Pátá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky, zvuky a ozvuky na vlnových délkách tuzemských i cizozemských.

■ Čtvrtek 9. 2. 2012 v 16h.
Britské Centrum, Krajinská 36/2
České Budějovice
TRANSLATION TEA PARTY /
translatologické odpůldne aneb
how many languages you know /
seven times and once a human

■ Středa 1. 2. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Čtvrtek 26. 1. 2012 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ VI.
Translatologický večírek na pokračování i na přeskáčku. Pořadové číslo úvodní ovce vyhrazeno, tentokrát 71. ovci.

■ Středa 18. 1. 2012 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ IV.
Čtvrtá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a pase se nejedním jazykem na zvucích i pazvucích domácí i cizokrajné provenience.

■ Pátek 13. 1. 2012 v 18h.
cukrárna KOUSEK, Nové Hrady
TRANSLATOLOGICKÉ KOUSKY
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ Středa 11. 1. 2012 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Středa 21. 12. 2011 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ III.
Třetí řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a brodí se přes řečiště mateřštiny i cizozemštin.

■ Čtvrtek 8. 12. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ V.
Translatologický večírek na pokračování i na přeskáčku. Sedmero pater hýbe se vpřed... uHADování pořadového čísla úvodní i závěrečné ovce s ručením omezeným.

■ Středa 7. 12. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ 18. 11. 2011 V 19:30, DIOD, bývalé kino Sokol, Tyršova 12, Jihlava
TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK
Kolik řečí umíš aneb sedmkrát a jednou člověkem. Jazykový tanec slov, zvuků, pauz a ticha.
Sólové vystoupení na pomezí „text-appealu“, vyprávěného divadla a řečové dílny. Původní znění, překlady i překrady textů cizích i aktérovi vlastních.

■ Středa 16. 11. 2011 v 19.30 SUD
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ II.
Druhá řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a vyhání na pastvu pro uši našince jako cizince.

■ Čtvrtek 10. 11. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ IV.
Translatologický večírek na pokračování. Tentokrát od 50. ovečky. Změna pořadí ovcí vyhrazena.

■ Středa 2. 11. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a jejich hosta
DAGMAR URBÁNKOVÉ, autorky
divadelní, výtvarné a literární

■ MLUVIT JASNĚ
Srpnový kurz veřejného vystupování a komunikace byl na žádost účastníků přesunut na 21. - 23.10. 2011 do pražského BIO|OKO (Fr. Křížka 460/15, P7). Jsou volná poslední 3 místa!
Kurzovné 3000Kč/ osoba, v případě více účastníků z jedné organizace nabízíme slevu.
Kurz vede Jan N. Piskač
Přihlašujte se do 14. 10. 2011 na simatko@centrum.cz nebo na 603181612.

■ Úterý 18. 10. 2011 v 19.30
S(tudentské)U(niverzitní)D(ivadlo)
Hroznová 8, České Budějovice
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ I.
cyklický/cylindrický translatologický večírek JNP
První řada ovcí táhne z oSUDí vyprávění, průpovídky, verše a popěvky a naráží na nejedno kopyto lidskou řeč.

■ Čtvrtek 13. 10. 2011 19:30 Divadelní klub Strašnického divadla, Solidarity 1986/53, Praha
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ III.
Translatologický večírek na pokračování v podání J. N. P.

■ Středa 5. 10. 2011 v 19h.
v Solnici, Česká 66 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÁ ŠPETKA
pravidelné výstupy z kursu
DO SLOVA A DO PÍSMENE
JNP, jeho studentů a hostů

■ Pátek 30. 9. 2011 v 15h.
kavárna GAlerieVýtvarnýchUmění
nám. Krále Jiřího z Poděbrad CHEB
POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ, translatologický večírek
v rámci XVI. ročníku mezinárodní přehlídky Divadlo jednoho herce
http://www.divadelni-noviny.cz/solo-pro-cheb-no-2/

■ Občanské sdružení Kolonka zahájilo přípravy komunitního projektu
PAMĚŤ V KUCHYNI / KUCHYŇ Z PAMĚTI - sousedské (p)ochutnávky
V pracovní skupině cca 12 dětí ve věku 12-15 let budeme sbírat místní rodinné recepty a s nimi spojené historky, vzpomínky a paměti. Z nasbíraného materiálu vznikne pásmo vyprávění a malá kuchařka. Výstup projektu bude představen veřejnosti během masopustu 2012 na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.
Projekt je částečně podpořen z programu Nadace VIA a bude probíhat ve spolupráci se ZŠ Přibyslav od září 2011.
více o projektu v levém menu, položka PROJEKTY

■ Od září 2011 do ledna 2012 je pro zájemce v Č. Budějovicích otevřen český i cizojazyčný kurs komunikace, řečnictví a veřejného vystupování DO SLOVA A DO PÍSMENE pod vedením absolventa DAMU MgA. Jana Nepomuka Piskače. Každý týden 90 minut. Otevřeny jsou 3 skupiny v pondělí a úterý odpoledne (16.00-17.30, 16.00-17.30, 17.30-19.00). Max. počet lidí ve skupině 10. Cena za 17 setkání (34 vyučovacích hodin): 4 000 Kč. Bližší informace na www.jnp.mypage.cz. Hlašte se do 15. 9. 2011 na adr.: simatko@centrum.cz nebo na tel. 603 181 612.

■ Čtvrtek 15. 9. 2011 v 19h.
vinárna DIVINO, Česká 24 Č. Budějovice
TRANSLATOLOGICKÝ KOŠTÝŘ
extra doušek do gurmánských oušek
opojný elixír z řečí, zvuků, pauz a ticha
servíruje JNP

■ Neděle 24. 7. 2011 v 19.30
cukrárna KOUSEK v Nových Hradech
TRANSLATOLOGICKÝ RECEPTÁŘ
extra porce pro jazyk a uši aneb
jak cukrovat, medit si a (m)laskat
- à la carte -
jazykové delikatesy v podání JNP

■ První běh kurzu tvůrčího psaní, čtení, přednášení, dílna veřejného vystupování, prezentace a sebeprezentace...DO SLOVA A DO PÍSMENE ve Studentském Univerzitním Divadle v Hroznové ul. 8 v Českých Budějovicích končí 27.6.2011, druhý běh bude zahájen 19.9.2011. Více info: simatko@centrum.cz

■ 24.6. 2011 v 19:30 v Galerii na hradě v rámci Open Air festivalu Hradec Králové POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek.

■ 22.6. 2011 v 19:30 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek v pražském Strašnickém divadle.

■ 6.6. 2011 od 20.15h v SUDu, Hroznová ul. 8, Č. Budějovice
SUDý TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (IV) Jana Nepomuka Piskače a spol.
Jazykovou degustaci kursu Do slova a do písmene servíruje JNP a jeho žáci.
Kuchyně skýtá také příslib okusit jiného SUDU Stanislava a nášup jeho textů
(S. Suda - autor, pedagog DAMU, JČU ČB, terapeut, cvičitel psích záchranářů).
V(Ý)STUPNÉ DOBROVOLNÉ

■ V pondělí 2. května 2011 od 20.15h. v SUDu, Hroznová ul. 8, České Budějovice
oSUDový TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (III) Jana Nepomuka Piskače a spol.
v trojjediném podání JNP, jeho žáků a hostů

■ 20.dubna 2011 v 19:30 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ.
Translatologický večírek v pražském Strašnickém divadle.

■ 12.4. v 19:00 první HoroVání - lázeň na jazyku a balzám pro uši (translatologický večírek z textů cizích i autorovi vlastních) v Horké vaně v České ulici v Českých Budějovicích.

■ SUDý TRANSLATOLOGICKÝ VEČÍREK (II)
ve Studentském Univerzitním Divadle v Českých Budějovicích 4.4.2011 ve 20:15.
Vystoupí Jan Nepomuk Piskač se svými hosty - frekventanty kurzu DO SLOVA A DO PÍSMENE.

■ 7.3.2011_Translatologický večírek JNP a jeho žáků z kurzu DO SLOVA A DO PÍSMENE ve Studentském Univerzitním Divadle v Českých Budějovicích.

■ 23.-26.2.2011 kurz MLUVIT JASNĚ v rámci festivalu Malá inventura v Praze Holešovicích, Studio Alta - Hala 31.

■ 21.-23.1.2011 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.

■ 8.-10.10.2010 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi.

■ 13.-15.8.2010 víkendový kurz MLUVIT JASNĚ na Kolonce ve Dvorku u Přibyslavi .

■ 25.6. 14-16h TRANSLATOLOGICKÉ MATINÉ, Festival evropských regionů, Open Air, Hradec Králové

■ 12.6. 18:00 POČÍTÁNÍ OVEČEK aneb USPÁVÁNÍ HADŮ, Dobruška, 3 soboty festival
jan.nepomuk@post.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one